Incestuösa sexualbrott


Incest handlar om situationer då släktingar har sexuella relationer med varandra. Detta har under långa tider setts allvarligt på av lagstiftaren och samhället i stort, i synnerhet mot bakgrund av den ökade risk för ärftliga sjukdomar som det kan innebära då nära släktingar faktiskt får barn med varandra. Incest kan även hävdas ha negativ inverkan på de inblandade personernas psykiska hälsa och utveckling. Dessutom har det i alla tider funnits moraliska argument mot incest; det anses av många som förkastligt och helt enkelt fel.

Situationer då exempelvis föräldrar eller andra närstående begår sexuella övergrepp mot barn definieras dock inte nödvändigtvis som incestuösa brott i första hand. Istället kan sådana gärningar utgöra brott redan enligt stadgandena om exempelvis våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn och så vidare. Ett barn under femton år kan i princip aldrig med giltig verkan samtycka till sexuella handlingar; så gott som alla slags sexuella handlingar som utförs mot ett barn är alltså brottsliga på något sätt. Även för det fall att barnet är över femton år, men under arton år, utgör sexuella handlingar involverande barnet typiskt sett sexualbrott ifall de begås av en gärningsman som barnet på något sätt står i beroendeställning till (exempelvis om gärningsmannen är en släkting).

Också ifall en släkting begår någon form av sexualbrott mot en vuxen anhörig kan detta utgöra brott redan enligt mer allmängiltiga bestämmelser. Till exempel ifall en vuxen man genom hot om våld tvingar sin likaledes vuxna syster till samlag, eller andra former av likvärdigt kränkande sexuella handlingar, kan det vara att bedöma som våldtäkt.

I de situationer då det emellertid gäller två vuxna personer, som är släkt med varandra, som frivilligt har någon form av sexuellt umgänge med varandra (alltså begår vad man typiskt sett kallar för incest), vad gäller då? Enligt svensk lagstiftning är det inte alla former av sex mellan släktingar som räknas som incest, eller i vart fall inte som straffbar incest. Det är inte alla slags sexuella handlingar som räknas som brottsliga, utan för straffbarhet krävs att det rört sig om samlag. Det är vidare endast vissa släktskap som medför att straffbarhet kan bli aktuellt. Det gäller att samlaget skall ske mellan förälder och barn eller mellan mor-/farförälder och barnbarn (alltså mellan släktingar i rakt nedstigande led) alternativt mellan två helsyskon. Även i de fall då inget tvång eller dylikt förekommit kan alltså den som har samlag med sitt eget barn, eller med barnets avkomling, dömas för brottet samlag med avkomling. Detta brott kan resultera i fängelse i upp till två år. Dessutom kan den som har samlag med sitt helsyskon dömas för brottet samlag med syskon. Påföljden för detta brott är fängelse i upp till ett år.

Slutligen kan nämnas att ifall det förekommit någon form av tvång eller liknande från den ena partens sida, vilket mer eller mindre tvingat den andra parten till samlaget, så finns det en undantagsregel som innebär att den tvingade parten givetvis inte döms för något brott. Om situationen exempelvis skulle vara sådan som nämnts ovan, att en vuxen man våldtagit sin vuxna syster, så skulle det förstås vara orimligt att brottsoffret dömdes för ett brott med anledning av detta.

Liknande artiklar

Mordbrand

Bläddra bland juridiska artiklar