Hemfridsbrott och olaga intrång


Rätten att vara fredad i sin bostad är en djupt grundad princip. Det ses i allmänhet som en djup kränkning att exempelvis drabbas av inbrott i bostaden – inte nog med att föremål kan ha förstörts eller stulits, utan känslan av att någon utomstående person olovligen vidrört ens saker eller bara befunnit sig i bostaden kan vara nog så illa. En person skall själv ha rätt att välja vem man vill bjuda in i sin bostad. Därför finns brottsrubriceringen hemfridsbrott, som närmare kommer att diskuteras nedan. Situationen att någon begått olaga intrång i till exempel ett kontorsrum kan antagligen inte ses som lika kränkande som det faktum att ett hemfridsbrott skett, även om det förstås kan vara lika illa av andra skäl, och även olaga intrång skall diskuteras nedan.

Hemfridsbrott

Hemfridsbrott anses begånget ifall en gärningsman olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad. Som bostad kan exempelvis hus, lägenhet, rum (även en tillfällig bostad i ett hotellrum), gård, trädgård eller fartyg (inkluderat en tillfällig bostad i en fartygshytt) räknas. Att olovligen intränga i en annans bostad kan innebära till exempel att tvinga sig in när den boende efter att gärningsmannen ringt på dörrklockan öppnar dörren eller att genom inbrott tränga sig in i bostaden. Ifall gärningsmannen olovligen intränger i bostaden medelst inbrott spelar det, för brottsrubriceringen, inte nödvändigtvis någon roll om den boende är hemma vid det aktuella tillfället eller inte. Om inbrottet sker med det huvudsakliga syftet att stjäla något ur bostaden, så bedöms emellertid brottet antagligen snarare utgöra grov stöld än hemfridsbrott. Även att olovligen kvarstanna där annan har sin bostad kan alltså utgöra hemfridsbrott. En person kan initialt ha varit i bostaden lovligen – till exempel inbjuden dit på en fest – men därefter ha kvarstannat i bostaden olovligen efter att den boende uppmanat personen att gå därifrån. Den som döms för hemfridsbrott riskerar att få betala böter. Om brottet anses grovt kan istället fängelse i högst två år bli aktuellt.

Olaga intrång

Om en person obehörigen intränger eller kvarstannar i exempelvis ett kontor, en fabrik, en annan byggnad, ett fartyg, på en upplagsplats, eller på något annat liknande ställe, så kan denna person komma anses ha gjort sig skyldig till olaga intrång. Här är det alltså inte fråga om att intränga eller kvarstanna i någons bostad, utan typiskt sett snarare på en plats eller ett ställe som utgör en arbetsplats. Att obehörigen intränga kan exempelvis omfatta att genom inbrott eller liknande tränga in på ett ställe. Som exempel kan nämnas att en person som, genom att klippa upp ett staket, brutit sig in på ett område ansågs ha begått olaga intrång. Att obehörigen kvarstanna på ett ställe kan exempelvis bestå av att gärningsmannen initialt lovligen besöker ett kontor, men därefter obehörigen kvarstannar då denne efter personalens uppmaning vägrat lämna kontoret.

Att lägga märke till är att inträngandet eller kvarstannandet måste ha skett obehörigen för att olaga intrång skall anses föreligga. En person som arbetar på ett kontor kan därmed vanligen inte anses begå olaga intrång genom att exempelvis befinna sig på kontoret efter arbetstid (såvida det inte uttryckligen är förbjudet för personalen att just befinna sig på kontoret efter arbetstid), eftersom personen med anledning av sin anställning är behörig att vara på arbetsplatsen. En gärningsman som begår olaga intrång kan dömas till böter, eller fängelse i upp till två år om brottet bedöms som grovt.

Slutligen kan nämnas att hemfridsbrott såväl som olaga intrång, förutsatt att brotten inte är av det grövre slaget, delvis är så kallade målsägandebrott. Gärningsmannen kan nämligen åtalas för brott av dessa slag endast om brottsoffret (målsäganden) anger brottet till åtal eller om åtal anses befogat ur allmän synpunkt.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar