Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning


Under de senare åren har mäns våld mot kvinnor, samt även familjevåld/våld i nära relationer i övrigt, uppmärksammats långt mer än vad som var fallet tidigare. För inte alltför länge sedan var exempelvis barnaga tillåtet och det ansågs i allmänhet inte heller som våldtäkt ifall en man sexuellt våldförde sig på sin hustru. Numera har man dock ändrat synen på situationer som dessa; i många fall ser man det snarare som en allvarligare gärning att på något sätt bruka våld mot en närstående, jämfört med ifall man skulle utföra samma gärning mot en relativt obekant person. Man menar att det kan vara en försvårande omständighet att exempelvis misshandla en person som står i beroendeställning till en, precis som förstås är fallet om föräldrar slår sina barn.

Grov fridskränkning

Om en gärningsman exempelvis begår misshandel, olaga hot, olaga tvång, ofredande, hemfridsbrott, våldtäkt, sexuellt utnyttjande eller andra brott av liknande slag mot en närstående (eller tidigare närstående) person så kan det utgöra brottet grov fridskränkning. Detta förutsätter dock att det inte rör sig om enstaka händelser. Om det till exempel skulle röra sig om misshandel av en närstående vid ett enda tillfälle, så kommer den händelsen snarast att bedömas som brottet misshandel istället för som grov fridskränkning. För att grov fridskränkning skall anses ha begåtts, så krävs det att var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av brottsoffrets integritet. Gärningarna skall dessutom ha varit ägnade att allvarligt skada brottsoffrets självkänsla. Det rör sig alltså framförallt om situationer av upprepat våld av olika slag – och då psykiskt såväl som fysiskt våld – som förekommit under en viss tidsperiod.

I begreppet närstående kan exempelvis barn, föräldrar och syskon inkluderas. Även en person som man har eller har haft någon form av parförhållande med kan betecknas som närstående. Att observera är, som skall ses nedan, att speciella regler under vissa omständigheter kan komma att vara tillämpliga för mäns våld mot kvinnor för det fall att mannen och kvinnan har eller har haft en relation. En kvinnas upprepade våld mot och kränkningar av en man som hon har eller har haft en relation med kan dock vara att anse som grov fridskränkning. Så är även fallet vad gäller våld och kränkningar då personer av samma kön har, eller har haft, en relation. Det kan vara så att de enskilda händelserna kanske inte har varit särskilt allvarliga till sitt slag, men att de sammantaget utgör en svår kränkning. Det är framförallt dessa situationer som lagstiftaren eftersträvat att komma åt genom bestämmelsen rörande grov fridskränkning. Ett enskilt fall av exempelvis ringa misshandel behöver nämligen inte nödvändigtvis medföra en speciellt kännbar påföljd för gärningsmannen, men ifall gärningsmannen upprepade gånger har begått brottsliga gärningar mot en närstående så kan det alltså istället bli aktuellt att döma till ansvar enligt bestämmelsen om grov fridskränkning. Den som döms för grov fridskränkning riskerar fängelse i lägst sex månader och som högst sex år.

Grov kvinnofridskränkning

För det fallet att en gärningsman begått den sorts brottsliga gärningar som nämnts under rubriken ovan, även i detta fall förutsatt att var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av brottsoffrets integritet och att gärningarna varit ägnade att allvarligt skada brottsoffrets självkänsla, så kan gärningsmannen dömas för grov kvinnofridskränkning. Detta förutsätter att gärningsmannen och brottsoffret är eller har varit gifta, alternativt bor eller har bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden (sambos). Även grov kvinnofridskränkning kan ge fängelse i mellan sex månader och sex år.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar