Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning


När en skuldsatt person (gäldenär) har kommit på obestånd (har betalningssvårigheter), så kan det bli aktuellt med exempelvis utmätning av dennes tillgångar, skuldsanering, eller rent av konkurs. Att på olika sätt agera svikligt gentemot borgenärer (de man är skyldig pengar) och till exempel gömma undan tillgångar kan under vissa omständigheter vara brottsligt.

En gäldenär som i samband med konkurs, skuldsanering eller förhandling om offentligt ackord (dvs. överenskommelse om skuldnedskrivning) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet förtiger tillgång, uppger obefintlig skuld eller lämnar någon annan liknande felaktig uppgift begår brottet försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning.

Även i vissa andra fall kan en gäldenär emellertid dömas för försvårande av exekutiv förrättning, detta ifall gäldenären i samband med annan exekutiv förrättning uppsåtligen åberopar oriktig handling eller skenavtal och på så sätt hindrar att nödvändig egendom tas i anspråk för att ge borgenärer betalning eller säkerhet för sina fordringar. Skulle en oriktig uppgift korrigeras innan det att den beedigas eller på annat sätt läggs till grund för förfarandet, så befrias dock gäldenären från ansvar. Detsamma gäller om gäldenärens förtigande eller oriktiga uppgift är utan betydelse för saken eller om gäldenären vid konkurs hade rätt att avstå från att yttra sig och omständigheterna innebar en skälig ursäkt för denne.

Brottsrubriceringen försvårande av konkurs/försvårande av exekutiv förrättning kräver alltså inte nödvändigtvis uppsåt hos gärningsmannen utan i vissa situationer räcker det med grov oaktsamhet. Att exempelvis inte fullständigt berätta om vilka tillgångar man faktiskt har i samband med en konkurs, att hitta på en skuld för att det skall verka som om man har mindre tillgångar än man i realiteten har när man genomgår en skuldsanering, eller att i samband med utmätning visa upp en förfalskad handling som till exempel visar att viss egendom ägs av någon annan än gäldenären är alla exempel på ageranden som kan komma att bedömas som försvårande av konkurs/försvårande av exekutiv förrättning.

Försvårande av konkurs, alternativt försvårande av exekutiv förrättning, kan resultera i fängelse i maximalt två år. Har brottet begåtts med uppsåt och är av ett grovt slag, så riskerar dock gärningsmannen fängelse i mellan sex månader och sex år. Bland annat att gärningsmannen under ed har lämnat felaktiga uppgifter, har använt sig av förfalskade handlingar eller vilseledande bokföring är omständigheter som kan medföra att brottet bedöms som grovt.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar