Allmänfarlig vårdslöshet


Att med uppsåt anlägga en brand som innebär fara för annans liv, hälsa, alternativt för omfattande förstörelse av annans egendom är att anse som brottet mordbrand. Att uppsåtligen orsaka exempelvis en explosion eller liknande ofärd och på så sätt framkalla fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom rubriceras som allmänfarlig ödeläggelse. Dessa brott kategoriseras som allmänfarliga. Även sabotage, kapning samt sjö- eller luftfartssabotage ingår under rubriken allmänfarliga brott och kräver alla uppsåt hos gärningsmannen för att de skall vara aktuella. Brottsrubriceringen allmänfarlig vårdslöshet omfattar emellertid vissa situationer då gärningsmannen genom oaktsamhet orsakat exempelvis sådan brand, explosion, skada eller hinder som avses i de tidigare nämnda brottsrubriceringarna.

För att allmänfarlig vårdslöshet skall föreligga krävs alltså inte uppsåt hos gärningsmannen. Det handlar istället om att gärningsmannen av oaktsamhet genom att umgås ovarsamt med eld eller sprängämne eller på annat sätt orsakar exempelvis brand, explosion eller dylikt, eller fara för det. Även att genom ett sådant agerande vålla exempelvis skada av egendom som är särskilt betydelsefull för staten och samhället, hindra samhällsviktig kommunikation eller liknande kan vara att bedöma som allmänfarlig vårdslöshet. Detsamma kan under vissa omständigheter gälla ifall man genom ett sådant oaktsamt handlande till exempel skadar ett flygplan under färd eller vissa flygplatsanordningar.

Som ett mer konkret exempel på allmänfarlig vårdslöshet kan nämnas en gärningsman, som under sin värnplikt varit utsedd till bilförare i en ammunitionsgrupp. Då gärningsmannen körde en ammunitionslastbil lastad med en större mängd stridsladdad ammunition, så bröt han mot de gällande säkerhetsföreskrifterna genom att i hytten tända sitt rödspritkök. Detta oaktsamma agerande ansågs ha medfört stor risk för en explosion, vilket framkallat fara för annans liv eller hälsa såväl som för omfattande förstörelse av annans egendom. Ett annat exempel på en gärning som bedömdes utgöra allmänfarlig vårdslöshet var då en lokförare, genom att inte vara tillräckligt uppmärksam på särskilda ljussignaler samt även på annat sätt inte iakttaga särskilda säkerhetsbestämmelser, av oaktsamhet orsakat en tågolycka som medfört att andra personer skadats samt resulterat i stora skador på annans egendom.

Allmänfarlig vårdslöshet av normalgraden kan resultera i böter eller fängelse i upp till sex månader. Anses brottet vara av ett grovt slag, så kan det bli aktuellt med fängelse i maximalt två år. Under vissa omständigheter kan gärningsmannen komma att dömas till ett lindrigare straff än vad som angetts här. Detta gäller ifall så kallat tillbakaträdande skett, varigenom gärningsmannen frivilligt avvärjt den uppkomna faran eller verkan innan någon avsevärd olägenhet uppstått.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar