Allmänfarlig ödeläggelse


Brottet allmänfarlig ödeläggelse ingår bland de så kallade allmänfarliga brotten. Dessa brott riktar sig i första hand inte mot någon enskild individ, såsom exempelvis misshandel eller bedrägeri gör. Istället (precis som antyds av ordet allmänfarlig) handlar det om brott som snarare riktar sig mot en större grupp eller rent av allmänheten och samhället i stort.

Allmänfarlig ödeläggelse består av att gärningsmannen åstadkommer explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller någon liknande händelse av katastrofalt slag och därmed framkallar fara för andra personers liv eller hälsa alternativt för omfattande förstörelse av annans egendom. Gärningsmannen skall ha uppsåt till att åstadkomma den händelse (explosion etcetera) som framkallar faran. Ifall en person exempelvis orsakat en explosion av oaktsamhet eller genom en olyckshändelse och därmed framkallar fara för någon annan person eller annans egendom så är det inte att bedöma som allmänfarlig ödeläggelse.

Det krävs inte att någon person eller egendom faktiskt har skadats, utan det avgörande är ifall gärningsmannens agerande inneburit att det funnits en faktisk fara för att så skulle ske. Att huruvida fara förelegat i samband med gärningsmannens agerande är det viktiga betyder vidare att gärningsmannen därmed inte måste ha haft uppsåt till att faktiskt skada någon annan eller annans egendom för att brottet allmänfarlig ödeläggelse skall föreligga, utan det viktiga är ifall gärningsmannen hade tillräckligt uppsåt till att framkalla fara för annans liv, hälsa eller egendom eller inte. Om gärningsmannens handlande emellertid leder till att någon verkligen skadas, så kan även andra brottsrubriceringar än just allmänfarlig ödeläggelse komma ifråga (exempelvis vållande till kroppsskada).

Ett typiskt exempel på ett agerande som kan tänkas bedömas som allmänfarlig ödeläggelse är att gärningsmannen genom användande av någon form av sprängämne orsakat en explosion. I ett verkligt fall rörde det sig om en pojke som placerat en sprängladdning i papperskorgen på en skoltoalett samt fått sprängladdningen att detonera. Det var inte bevisat att gärningsmannen åsyftade att skada någon viss person och som tur var fick ingen heller några varaktiga fysiska skador. Att ingen blev skadad berodde dock kanske framförallt på ren tur – det fanns personer i närheten som potentiellt kunde ha blivit allvarligt skadade och kravet på fara för annans liv eller hälsa var därmed uppfyllt. Det uppstod även en del materiella skador i och med gärningsmannens handlande, men huruvida det fanns en fara för omfattande förstörelse av annans egendom spelar ingen roll eftersom brottet allmänfarlig ödeläggelse föreligger redan i och med att explosionen orsakat fara för annans liv eller hälsa.

Vid allmänfarlig ödeläggelse av normalgraden, riskerar gärningsmannen att dömas till fängelse i mellan två och åtta år. Bedöms brottet vara av ett mindre allvarligt slag kan det bli fråga om fängelse i lägst ett och maximalt tre år. Anses brottet vara grovt kan det bli aktuellt antingen med fängelse i mellan sex till arton år, eller rent av med fängelse på livstid. I vissa speciella fall är det möjligt att gärningsmannen får ett något mildare straff än vad som angetts. Det gäller ifall gärningsmannen, genom så kallat tillbakaträdande, frivilligt har avvärjt faran innan en avsevärd olägenhet har uppkommit.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar