Europeiska rådet


Europeiska rådet är en institution inom Europeiska unionen. Det är viktigt att inte blanda ihop Europeiska rådet med vare sig Europeiska unionens råd (ministerrådet) eller Europarådet. Europeiska unionens råd är förvisso en institution inom EU, men består bland annat av medlemsstaternas ministrar. Europarådet är en skild mellanstatlig organisation som bland annat arbetar för att skydda mänskliga rättigheter och demokrati.

Europeiska rådet består av medlemsstaternas stats- och regeringschefer, en ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Stats- och regeringscheferna brukar biträdas av respektive lands utrikesminister. För Sveriges del är statsministern vår representant. Europeiska rådet fick, i och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009, en ställning som en av EU:s sju institutioner. Tidigare hade den fått formell ställning inom EU genom Maastrichtfördraget. Maastrichtfördraget är unionens grundfördrag, som sedermera har ändrats via ett flertal ändringsfördrag där Lissabonfördraget utgör det senaste.

I samband med att Europeiska rådet blev en institution tillsattes också en fast ordförande för detsamma. Den första ordföranden på denna fasta post heter Herman Van Rompuy och var tidigare Belgiens premiärminister. Mandatperioden löper på två och ett halvt år och kan förnyas en gång. Ett av kraven för att bli ordförande är att kandidaten inte har ett nationellt uppdrag i Europeiska rådet. Det går alltså inte att vara ordförande i Europeiska rådet samtidigt som man representerar sitt eget land i detsamma. Innan Lissabonfördraget trädde ikraft, så hade man ett rotationssystem där medlemsländernas stats- och regeringschefer höll i ordförandeklubban i ett halvår var.

Europeiska rådet sammanträder normalt två gånger per halvår, i så kallade ”EU-toppmöten”. Om det finns ett behov har dock ordföranden möjlighet att sammankalla till extramöten. När Europeiska rådet fortfarande hade ett roterande ordförandeskap förekom det att EU-toppmötena hölls i det land som hade ordförandeskapet. I och med unionens utvidgning och det fasta ordförandeskapet, hålls numera alla ordinarie möten i Bryssel, där Europeiska rådet har sitt säte. Under dessa möten har Europeiska rådet till uppgift att fastställa unionens riktlinjer och dess prioriteringar samt ”ge unionen de impulser som behövs för dess utveckling”. Det är viktigt att notera att Europeiska rådet inte har någon lagstiftningsmakt. Lagstiftningsmakten tillkommer istället rådet och Europaparlamentet. Det Europeiska rådet kan göra är att uppmana kommissionen, rådet och medlemsstaterna att agera i enlighet med de slutsatser som Europeiska rådet enas om vid sina toppmöten. Faktum är att dessa slutsatser har en stor betydelse för hur övriga institutioner agerar; Europeiska rådets riktlinjer fungerar som ett ramverk för hela unionens verksamhet.

Förutom att utarbeta riktlinjer för unionens fortsatta verksamhet, har Europeiska rådet en del att säga i sammansättningen av de övriga EU-institutionerna. Europeiska rådet har till uppgift att föreslå kommissionens ordförande. Förslaget godkänns sedermera av Europaparlamentet. Europeiska rådet sammanställer, tillsammans med kommissionens ordförande, också förslaget till kommissionärer. Även där godkänns förslaget av Europaparlamentet.

Bläddra bland juridiska artiklar