Europeiska investeringsbanken


Europeiska investeringsbanken upprättades genom Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och utgör ett av unionens finansiella organ. Investeringsbanken har sitt säte i Luxembourg och är sin egna juridiska person, vilket innebär att den kan ha egna rättigheter och skyldigheter. Medlemsländerna inom unionen är också medlemmar i investeringsbanken. Såsom namnet antyder, så investerar banken pengar i olika projekt som på ett eller annat sätt gynnar unionen och dess inre marknad. Investeringen sker inte genom bidrag, utan genom lån med förmånliga villkor. Investeringsbanken har nämligen inget vinstsyfte och det lån som ges har bara ett marginellt påslag för att täcka bankens kostnader. De projekt som banken väljer att investera i finns ofta i medlemsstaternas mindre utvecklade regioner. De valda projekten brukar också ha till syfte att modernisera, utveckla företag eller på annat sätt skapa nya verksamheter som gynnar den inre marknaden. Investeringsbanken ger också lån till projekt som gynnar flera medlemsländer, men som inte helt kan finansieras med medel från dessa medlemsländer. En annan positiv effekt av att investeringsbanken går in och lämnar ett lån, är att det brukar bli lättare att också hitta andra finansiärer.

Hur är den europeiska investeringsbanken organiserad? Bankens organisation består av tre delar: rådet, styrelsen och direktionen. Rådet består av en minister från varje medlemsland; allt som oftast är det medlemslandets finansminister. Det har bland annat till uppgift att sammanställa och implementera gemensamma riktlinjer för investeringsbankens kreditpolitik. Dessa riktlinjer måste i sin tur stämma överens med unionens mål i övrigt. Rådet har också till uppgift att besluta om lån till projekt som helt eller delvis bedrivs utanför medlemsländerna. Om behovet skulle uppstå, har rådet möjlighet att frysa bankens verksamhet och i värsta fall besluta om dess upplösning.

Investeringsbankens styrelse består av 28 ordinarie ledamöter och 18 suppleanter; samtliga utses av bankens råd. Styrelsen skall agera självständigt och enbart ha ett ansvar gentemot banken. Medlemsländerna har till uppgift att nominera varsin ledamot, medan den 28:e ledamoten nomineras av Europeiska kommissionen. Suppleanterna utses av bankens råd utifrån ett speciellt nomineringssystem, där vissa medlemsländer nominerar samfällt. Såväl ordinarie ledamöter som suppleanter tillsätts för en period om fem år. De uppgifter som tillfaller styrelsen handlar i mångt och mycket om transaktioner rörande utlåning och upplåning. Vidare fastställer bankens styrelse lånens räntesatser och ser till att bankens verksamhet bedrivs enligt de mål som har ställts upp.

Slutligen består investeringsbankens organisation av en direktion. Direktionen består av en ordförande samt åtta vice ordförande. Det skall nämnas att antalet ledamöter i direktionen kan ändras på enhälligt förslag av bankens råd. Det är nämligen bankens råd som utser direktionens ledamöter på förslag av bankens styrelse. Mandatperioden för direktionens ledamöter löper på sex år, med möjlighet till omval. Direktionen har ansvar för bankens löpande verksamhet under tillsyn av styrelsen. Vidare har direktionen till uppgift att förbereda styrelsens beslut särskilt vad gäller utlåning. Liksom styrelsen har direktionen endast ett ansvar gentemot banken vid fullgörandet av sina uppgifter. Direktionens ledamöter har en skyldighet att agera självständigt och oavhängigt.

Bläddra bland juridiska artiklar