Europeiska centralbanken


Den Europeiska centralbanken, med säte i Frankfurt am Main, inrättades 1998 och utgör en av Europeiska unionens sju institutioner. Nuvarande chef för centralbanken heter Mario Draghi (2012). Det skall redan inledningsvis nämnas att det finns två viktiga system i vilka centralbanken utgör kärnan, nämligen Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Eurosystemet. ECBS är det system som har som ansvar och mål att upprätthålla prisstabilitet inom unionen. Utöver detta har ECBS till uppgift att stödja den ekonomiska politik som förs inom unionen och medverka till att unionen förverkligar sina mål. ECBS består inte enbart av den Europeiska centralbanken utan även av de nationella centralbankerna, för Sveriges del är detta Riksbanken. Det ställs inget krav på att medlemslandet skall ha antagit euron för att dess centralbank skall ingå i ECBS.

Att ha antagit euron som valuta är däremot ett krav för att ingå i Eurosystemet. Endast länder som ingår i det så kallade euroområdet är representerade via sina centralbanker i Eurosystemet. Euroområdet bildades i samband med att euron introducerades som gemensam valuta den 1 januari 1999. Idag uppgår antalet medlemsländer inom euroområdet till sexton stycken och det är inom ramen för euroområdet som unionens monetära politik förs. Eurosystemet har alltså ett mindre antal medlemsländer representerade än ECBS. Det kan tyckas krångligt att ha två parallellt löpande system inom centralbanken, men så länge det finns medlemsländer som inte har infört euron är detta en nödvändighet.

Centralbanken utgör en egen juridisk person och har en skyldighet att utföra sina uppgifter och förvalta sin ekonomi på ett oavhängigt sätt. Den har till exempel en ensamrätt att trycka upp eurosedlar och bestämma räntan inom euroområdet. Länder inom euroområdet har dock rätt att prägla euromynt, men denna rätt är inte obegränsad. Det är centralbanken som bestämmer till hur stort sammanlagt värde dessa länder får ge ut euromynt. Att euroländerna har möjlighet att prägla sina egna mynt märks också på att mynten har en nationell sida. Alla mynten har en gemensam och en nationell sida som formges av euroländernas centralbanker. Den gemensamma sidan anger myntets valör och är designad av en belgisk formgivare. Designen uppdaterades år 2004.

När det gäller frågor som faller inom centralbankens behörighet finns det för övriga institutioner generellt en skyldighet att höra centralbankens åsikt innan ett beslut fattas. Detta gäller bland annat varje förslag till en unionsrättsakt. Det gäller också, under vissa förutsättningar, då nationella myndigheter har förslag till rättsregler som ligger inom centralbankens kompetens. Centralbanken har också möjlighet att avge yttranden i frågor som faller inom dess behörighetsområde. Dessa yttranden kan ges till institutioner, byråer och organ inom unionen samt nationella myndigheter.

Bläddra bland juridiska artiklar