Europeiska kommissionen


Europeiska kommissionen är en politisk institution inom EU som består av ledamöter, så kallade kommissionärer, från varje medlemsland. Antalet kommissionärer uppgår i skrivande stund till 27 stycken och dessa leds av en ordförande som föreslås av Europeiska rådet (det vill säga stats- och regeringscheferna för varje medlemsland) och godkänns av parlamentet. Ordförande för kommissionen är idag (2012) José Manuel Barroso. För närvarande är Cecilia Malmström Sveriges EU-kommissionär, som efterträder Margot Wallström. Kommissionen är en oberoende institution och ledamöterna får inte ta emot instruktioner från sina respektive medlemsländer, utan har en skyldighet att ha unionens bästa för ögonen.

Utnämning och mandatperiod

Kommissionens ordförande väljs på förslag av Europeiska rådet och efter godkännande av Europaparlamentet. Sedan har den valda ordföranden i uppgift att föreslå sin kommission, det vill säga kommissionärerna. Förslaget arbetas fram tillsammans med Europeiska rådet och det överlämnas sedan till parlamentet för godkännande. Godkännandet från parlamentet är inte absolut; om parlamentet anser att kommissionen missköter sina uppgifter kan parlamentet när som helst avsätta kommissionen genom ett misstroendevotum. Den nuvarande EU-kommissionen tillträdde den 10:e februari 2010 och dess mandat löper på fem år. Kommissionärerna kan förnya sitt mandat flera gånger. Exempelvis så satt Margot Wallström som EU-kommissionär i tio år.

Generaldirektorat

Kommissionärerna ansvarar för olika ämnesområden. Vilket ämnesområde som kommissionären skall ansvara för bestäms av kommissionens ordförande. De olika ämnesområdena behandlas av diverse generaldirektorat som finns inom kommissionen. Det är i generaldirektoraten som lagförslagen utarbetas men för att det skall bli ett officiellt lagförslag krävs att kommissionen antar förslaget. För att förslaget skall antas krävs absolut majoritet. Generaldirektoraten är, enkelt uttryckt, avdelningar i kommissionen där ett stort antal av EU:s tjänstemän har sin arbetsplats. Exempel på ämnesområden som direktoraten har att behandla är konkurrens, översättning, näringsliv, forskning och inre marknad. Antalet generaldirektorat överstiger antalet kommissionärer, därför har kommissionärerna ansvar för mer än ett direktorat. Varje generaldirektorat sysselsätter, förutom ett stort antal tjänstemän, också en generaldirektör som ansvarar för direktoratets ledning och som svarar inför kommissionären.

Kommissionens huvudsakliga uppgifter

Kommissionen har fyra huvudsakliga uppgifter. I likhet med en regering har den i uppgift att lägga fram lagförslag, detta kan den göra på eget initiativ eller efter uppmaning från Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (”ministerrådet”). Lagförslagen behandlas sedan av parlamentet och ministerrådet. Vidare har kommissionen i uppgift att tillförsäkra efterlevnaden av EU:s lagstiftning. Denna kompetens delas med EU-domstolen. Kommissionen har också en representativ funktion då den företräder EU utåt; detta kan bli aktuellt då EU är part i ett avtal som har slutits på internationell nivå. Den sista huvudsakliga uppgiften som kommissionen har är att vidta de åtgärder som parlamentet och ministerrådet finner nödvändiga.

Bläddra bland juridiska artiklar