Periodiseringsfonder


Inom en näringsverksamhet skall sådana inkomster som uppkommer genom verksamheten inkomstbeskattas. Avdrag får dock göras för sådana utgifter som har lagts ut i syfte att förvärva eller bibehålla inkomster. Ibland kan stora inkomster uppkomma vissa år vilket kan drabba näringsidkaren hårt om verksamheten har större kostnader under kommande år. Detta kan hanteras bland annat genom avsättningar till ersättningsfonder eller periodiseringsfonder. När en avsättning görs till en ersättningsfond görs ett skattemässigt avdrag för att täcka kostnader som kan uppkomma vid ett senare tillfälle. Detta innebär att skatteunderlaget minskar i motsvarande mån, vilket i sin tur leder till att lika hög skatt inte behöver betalas. En periodiseringsfond innebär, precis som en expansionsfond, att ett skattemässigt avdrag från verksamhetens intäkter görs. Detta innebär att avsättningen görs endast i bokföringen och inte i verkligheten, d.v.s. pengarna kan fortfarande disponeras. En periodiseringsfond utgör en så kallad obeskattad reserv. Med detta menas att den skattepliktiga inkomsten har minskats med så mycket som satts av till periodiseringsfonden. Om en avsättning till periodiseringsfonden inte hade skett hade all inkomst istället beskattas under det aktuella beskattningsåret.

Hur en periodiseringsfond fungerar

När en avsättning till en periodiseringsfond görs uppkommer en likviditetsförändring i företaget eftersom företaget inte behöver betala lika mycket skatt på grund av avsättningen. Detta innebär att företaget får lägre skulder. Genom periodiseringsfonden ges en möjlighet att jämna ut förlusterna bakåt i tiden. Detta då en avsättning till periodiseringsfonden minskar skatten det år då avsättningen görs. Skulle sedan en förlust uppkomma ett senare år kan avsättningen återföras och på så vis minska förlusten. Det då det återförda belopp som motsvarar skulden inte kommer att beskattas, eftersom kostnader får dras av mot intäkterna. Detta innebär att man genom en periodiseringsfond kan minska hur mycket skatt som behöver betalas eftersom en vinst ett år kan kvittas mot en senare förlust. Numera gäller även att då en avsättning till en periodiseringsfond görs skall en schablonintäkt beskattas som intäkt i verksamheten. Denna schablonintäkt räknas ut genom att summera avsättningar till periodiseringsfonden, som den skattskyldige vid årets ingång har gjort, och sedan multiplicera summan med 72 % av statslåneräntan. Anledningen till att ränta skall betalas är framförallt att en avsättning till en periodiseringsfond utgör ett lån eftersom skatten inte behöver betalas omedelbart.

Den skattemässiga behandlingen av en avsättning till en periodiseringsfond

Maximalt 25 % av näringsverksamhetens överskott får föras över till en periodiseringsfond. För fysiska personer gäller dock att avsättning får göras med maximalt 30 % av justerat positivt resultat. Med justerat positivt resultat avses vidare resultatet i näringsverksamheten, före avdrag för avsättning till periodiseringsfonden. Vidare skall vissa ökningar och minskningar av resultatet göras. Slutsatsvis kan sägas att underlaget i princip utgörs av inkomsten, innan vissa avdrag och återföringar har påverkat inkomsten men efter eventuell återföring av tidigare avsättningar till periodiseringsfonder. Vidare bildar varje års avsättning en särskild fond. Vidare skall avsättningen återföras till beskattning senast då sex år har gått sedan året då avsättningen gjordes. Uppmärksamma dock att avsättningen kan återföras tidigare och att sex år endast anger den längsta tid avsättningen kan undantas från beskattning! Det år då avsättningen återförs utgör återföringen en skattepliktig intäkt. I vissa situationer, som exempelvis om företaget går i konkurs eller likvideras, måste avsättningen till periodiseringsfonden återföras till beskattning omedelbart.

Exempel

För att visa hur en periodiseringsfond fungerar skall ett exempel uppställas nedan.
År 1 överförs 600 000 kronor till periodiseringsfonden. År 2 återförs 200 000 kronor från periodiseringsfonden och år 4 överförs ytterligare 400 000 kronor till periodiseringsfonden.
Den återföring som sker år 2 minskar således de 600 000 kronor som överfördes år 1. Detta innebär att 200 000 skall beskattas år 2 medan 4000 000 skall återföras till beskattning senast år 6. De 4000 000 kronor som överfördes till periodiseringsfonden år 4 skall således återföras till beskattning senast år 10.

Bläddra bland juridiska artiklar