Arbetsgivaravgifter


Arbetsgivaravgifter är en av de viktigaste sociala avgifterna. Sociala avgifter har till syfte att finansiera den sociala tryggheten i Sverige. Bland annat skall pensioner och arbetslöshetsersättningar finansieras med hjälp av sociala avgifter. För att arbetsgivaravgifter skall utgå förutsätts först och främst att en avgiftspliktig ersättning utbetalas för utfört arbete. Enligt huvudregeln skall arbetsgivaravgifterna betalas av den som utger avgiftspliktig ersättning. Dock finns ett antal undantag från denna huvudregel. Vidare finns, vid sidan av arbetsgivaravgifter, så kallade egenavgifter. Egenavgifterna skall betalas av exempelvis enskilda näringsidkare men även av en del andra uppdragstagare. Den här artikeln skall belysa vem som är skyldig att betala arbetsgivaravgifterna.

Utgångspunkten – den som utger avgiftspliktig ersättning

Utgångspunkten gällande vem som skall stå för arbetsgivaravgifterna är enkel. Det är nämligen i regel den som utger ersättning som skall stå för avgifterna. Observera dock att vissa sorters ersättningar inte är avgiftspliktiga, trots att det är fråga om ersättning för utfört arbete. Vidare finns en del undantag från denna huvudregel. Som exempel kan nämnas ersättning som lämnas på grund av kundtrohet eller liknande omständigheter. I sådana situationer skall arbetsgivaravgifterna istället betalas av den som slutligen har stått för de kostnader som ersättningen grundas på. Om exempelvis en arbetstagare åker många tågresor i arbetet och därför får rabatter från SJ är det arbetsgivaren som skall betala arbetsgivaravgifterna istället för SJ. Vidare gäller att om en ersättning betalas ut från ett utländskt företag, men har upparbetats genom anställning i Sverige skall den svenska arbetsgivaren stå för arbetsgivaravgifterna.

Vad som utgör avgiftspliktig ersättning

Det är inte endast löner och arvoden som omfattas av avgiftsplikten utan även förmåner av olika slag samt andra ersättningar för utfört arbete. Dock krävs att ersättningen utgör en betalning för utfört arbete för att avgiftsplikt skall föreligga. Den vanligaste anledningen till att den som utger ersättningen inte behöver stå för arbetsgivaravgifter är förmodligen att den som får ersättningen har F-skattsedel. I sådana fall skall nämligen istället den som utfört arbetet betala egenavgifter. Vidare gäller att den som anlitar ett bolag inte skall stå för arbetsgivaravgifter för det arbete som utförs. Arbetsgivaravgifter skall inte heller betalas för ersättning som utgår till andra juridiska personer. Anledningen härtill är att det endast är fysiska personer som omfattas av socialförsäkringarna och därför är istället bolaget eller den juridiska personen skyldig att betala arbetsgivaravgifter till de anställda. Vidare gäller att förmåner som anses utgöra ersättning för tjänst i regel skall värderas till marknadsvärdet. Vidare kan nämnas att kostnadsersättningar normalt inte anses utgöra löneförmåner. Slutligen kan påpekas att pensioner undantas från avgiftsplikten. Detta trots att pensioner i realiteten utgör en uppskjuten löneförmån.

Avgiftsfria ersättningar

Betalningen av arbetsgivaravgifter är sammankopplade med inkomstbeskattningen. Detta innebär att om en inkomst inte skall beskattas enligt inkomstskattelagen är ersättningen avgiftsfri. Dock görs inte undantag från avgiftsplikten för det fall ersättningen är undantagen från skatteplikt på grund av bestämmelser om tillfällig vistelse utomlands. När en skattskyldig är utomlands under en viss tid skall nämligen de utländska inkomsterna inte beskattas i Sverige om vissa förutsättningar är uppfyllda. Arbetsgivaravgifter skall dock fortfarande betalas. Vidare är vissa sådana ersättningar som utgår från så kallade fåmansföretag avgiftsfria. Fåmansföretag är företag där få ägare äger en stor del av andelarna i företaget. Slutligen är vissa avgifter till idrottare undantagna från avgiftsplikt.

Beräkning och betalning av arbetsgivaravgifterna

Arbetsgivaravgifterna skall vidare beräknas och betalas varje kalendermånad. Således skall arbetsgivaravgifterna utgå för samtliga avgiftspliktiga ersättningar som lämnats under en kalendermånad. Uppmärksamma dock att avgiftsplikten inte uppkommer förrän ersättningen har blivit disponibel för den som tar emot ersättningen. Vidare gäller att för den som fyllt 65 skall endast den del av arbetsgivaravgifterna som utgör ålderspensionsavgift betalas. Vidare skall inte lika höga arbetsgivaravgifter betalas för arbete som utförs i vissa områden i Norrland, i skatterättsliga sammanhang kallat stödområde A. Dessutom har arbetsgivaravgifterna sänkts för den som har anställda som är under 26 år. För de som är under 26 år är nämligen arbetsgivaravgifterna endast 15,5 procent. Slutligen kan nämnas så kallade nystartsjobb. Nystartjobb är en åtgärd som framförallt är till för folk som har varit arbetslösa en lång tid. När en arbetsgivare anställer en person som har rätt till nystartsjobb krediteras arbetsgivaren för hela arbetsgivaravgiften och behöver på så vis inte stå för några arbetsgivaravgifter.

Bläddra bland juridiska artiklar