Beskattning av fusioner och fissioner


Enligt aktiebolagsrätten finns det två olika sorters fusioner. Enligt den första metoden förenas två eller flera aktiebolag och bildar ett nytt aktiebolag till vilket tillgångarna överförs (detta kallas för kombination). Enligt den andra metoden övertar ett redan existerande bolag tillgångar och skulder som tillhör ett eller flera andra bolag (detta kallas för absorption). Det har under lång tid funnits skatteregler som har till syfte att möjliggöra att beskattning vid fusionstillfället undviks genom att det övertagande företaget får överta det överlåtande företagets skattemässiga situation. För de som äger andelar i ett företag som överlåts genom fusion innebär fusionen i princip att andelarna i företaget säljs. Dock kan ägarna få uppskov med beskattningen av inkomsterna som därav uppkommer.

Vad är en fusion enligt den skattemässiga definitionen?

Enligt skatterätten uppställs vissa förutsättningar för att en fusion skall anses föreligga. Med en fusion menas nämligen en företagsombildning som uppfyller nedanstående villkor.
1. Ett företags, härefter kallat det överlåtande företaget, samtliga tillgångar, skulder och andra förpliktelser skall tas över av ett annat företag, här kallat det övertagande företaget.
2. Det överlåtande företaget skall upplösas utan likvidation.
Vidare skall det överlåtande företaget omedelbart före fusionen vara skattskyldigt för inkomster i åtminstone någon del av näringsverksamheten. Dessutom skall det övertagande företaget vara skattskyldigt i Sverige för den övertagna verksamheten omedelbart efter fusionen. Om dessa villkor är uppfyllda anses fusionen vara kvalificerad, vilket är en förutsättning för att beskattning skall ske i enlighet med kontinuitetsprincipen, d.v.s. att det övertagande företaget tar över det överlåtande företagets skattemässiga situation.

Hur behandlas fusionen skattemässigt?

Om fusionen träffas av det skatterättsliga undantaget innebär detta att det överlåtande företaget inte skall beskattas för någon inkomst med anledning av fusionen. Istället skall, som nämnts, det övertagande företaget träda in i det överlåtande företagets skattemässiga situation för hela det beskattningsår under vilket fusionen skedde. Detta innebär att de skattemässiga värden som fanns hos det överlåtande företaget skall tas över av det övertagande företaget. Det finns dock vissa spärregler som skall tillämpas för det fall det kvarstår ett underskott hos det överlåtande företaget från det föregående beskattningsåret. Denna beloppsspärr innebär att underskottet i det överlåtande företaget inte får överstiga 200 % av fusionsvederlaget (d.v.s. vad som har betalats för tillgångarna i det överlåtande företaget) och övriga utgifter i samband med fusionen. Vidare gäller att sådana underskott som fanns i det överlåtande företaget får dras av först det sjätte året efter fusionen.

Vad menas med en fission och hur behandlas en fission skattemässigt?

Med fission menas fall då ett företags samtliga skulder och tillgångar tas över av två eller flera företag, varefter det överlåtande företaget upplöses utan likvidation. Detta innebär att företaget delas upp på flera nya företag. Reglerna för beskattning av fissioner är till stor del desamma som reglerna för fusioner. Detta innebär att det överlåtande företaget inte skall beskattas på grund av fissionen och de övertagande företagen skall ta över det överlåtande företagets skattemässiga situation. Andelsägarna behandlas vid en fission på i stort sett samma sätt som vid en fusion.

Bläddra bland juridiska artiklar