Samäganderättsavtal


Samäganderätten aktualiseras när två eller flera personer äger egendom tillsammans. Det kan röra sig om allt från att samäga en fastighet till att samäga en båt. Det finns bestämmelser i lagen, men denna är dispositiv vilket innebär att ägarna gemensamt kan skriva ett samäganderättsavtal som binder parterna och går före lagens bestämmelser. Detta kan vara ett smidigt sätt att tillgodose de unika behov som varje ägare har. Nedan behandlas de uppgifter som bör finnas med i ett samäganderättsavtal för att, i så stor utsträckning som möjligt, minska risken för framtida tvister.

Det första som ska finnas med är personuppgifter på ägarna. Sedan bör syftet med avtalet framgå. Vill parterna reglera rättigheterna och skyldigheterna som följer av samägandet eller vill de bara etablera vem som äger vilken andel? Efter att syftet med avtalet har slagits fast, är det lämpligt att beskriva vilket objekt det rör sig om. Om det rör sig om en fastighet ska det tydligt framgå vilken fastighet det gäller. Detta görs enklast med angivande av adress och fastighetsbeteckning. Därtill ska det i avtalet noteras vilket anskaffningsvärde egendomen har samt hur köpet har finansierats. Om egendom tillföll ägarna genom arv eller gåva, så ska detta anges.

Det ska också framgå hur fördelningen av ägarandelarna är gjord. Hur många procent av egendomen i dess helhet tillfaller en ägare? Om det finns två ägare så finns det inget som stadgar att var och en äger hälften av egendomen. Det står ägarna fritt att fastställa proportionerna av ägandet. Det är vidare viktigt att reglera hur löpande avgifter ska hanteras. Detta kan baseras på hur mycket varje ägare använder egendomen. Likaså behöver parterna komma överens om hur reparation och annat underhåll ska bekostas. Ibland kan det vara en smidig lösning att parterna har en liten buffert ur vilken man kan ta pengar för att reparera egendomen.

Slutligen ska parterna skriva under avtalet och de ska tilldelas varsitt exemplar av avtalet. Avtalet och undertecknandet bör också lämpligen bevittnas av två opartiska vittnen. Det finns inget krav på att avtalet ska bevittnas, men det är alltid att rekommendera eftersom det underlättar ur bevishänseende om det skulle uppstå en tvist i framtiden.

Bläddra bland juridiska artiklar