Deposition


Med deposition menas att egendom lämnas i förvar hos någon annan. Det finns olika former av deposition, exempelvis vid fastighetsköp då köparen kan betala en depositionsavgift för köpet, när egendom utlämnas i förvar för sedan återlämnas eller då man nedsätter egendom i allmänt förvar på grund av en tvist.

Utlämnande av egendom till annan

Depositionsavtal reglerar förhållandet då någon lämnar något i förvar hos annan. Egendomen som lämnas kallas för depositum och den som utlämnar egendomen kallas för deponent. Slutligen kallas den som tar hand om egendomen för depositarie. Det är viktigt att skilja mellan hyresavtal och depositionsavtal. Den grundläggande skillnaden är att vid ett hyresförhållande är tanken att hyrestagaren skall använda egendomen, medan det vid depositionsförhållanden endast är meningen att egendomen skall förvaras av depositarien. Vanligtvis är det även deponenten som betalar depositarien för omhändertagandet och inte tvärtom som i hyresförhållanden.

Depositariens skyldigheter och rättigheter

Depositarien är skyldig att vårda egendomen väl och blir skadeståndsskyldig om egendomen skadas eller förstörs i depositariens vård. Vidare är depositarien ansvarig för att inte utlämna egendomen i en obehörig persons vård. När det är ett visst föremål som deponerats gäller att exakt samma föremål skall återges, d.v.s. depositarien får inte byta ut egendomen mot någon annan egendom även om den skulle vara likadan som depositumet. Undantag gäller om egendomen består av något som är utbytbart, så kallad fungibel egendom, som exempelvis pengar. I dessa fall räcker det med att depositarien utger en kvantitet som motsvarar depositumet. Vidare är depositarien även skyldig att se till att egendomen inte sammanblandas med någon annan egendom. Detta då deponenten i en eventuell konkurs i annat fall skulle kunna komma att förlora egendomen.

Deponentens skyldigheter och rättigheter

Deponentens främsta skyldighet är givetvis att betala för depositionen, såvida det inte är fråga om ett kostnadsfritt omhändertagande. Deponenten har vidare att ersätta depositarien för alla nödvändiga kostnader som uppstått för att vårda eller förvara egendomen. Om depositarien varit tvungen att lägga ut kostnader för egendomen har denne rätt att hålla kvar godset om inte deponenten ersätter depositariens kostnader. Slutligen är deponenten skyldig att på utsatt datum hämta egendomen. Om deponenten inte hämtar egendomen kan depositarien efter en viss tid få rätt att sälja densamma.

Ansvar i depositionsförhållanden

Depositarien har ett presumtionsansvar för eventuella skador på omhändertagen egendom. Presumtionsansvaret innebär att om en skada uppstår på omhändertagen egendom är det depositarien som måste visa att denne inte orsakat skadan. När det gäller omhändertagandet av djur kan det uppstå svårigheter att tillämpa denna regel fullt ut. Detta beror på att djur är oförutsägbara och svårare att skydda än annan egendom. Därför kan det i vissa fall, då omhändertagandet har en underkastad betydelse, ställas lägre krav på depositarien. Detta gäller framför allt i fall då depositarien inte endast skall omhänderta djuret utan även på något sätt skall nyttja det. Dock har man i praxis kommit fram till att detta undantag skall gälla enbart för mer riskfylld verksamhet, såsom träningar och tävlingar. När en skada inträffat och det inte varit i en sådan situation gäller den vanliga presumtionsregeln.

Bläddra bland juridiska artiklar