Distansavtal


När en konsument ingår avtal med en näringsidkare, d.v.s. någon som bedriver näringsverksamhet som till exempel ett företag, på distans gäller speciella regler. Att avtalet ingås på distans innebär att konsumenten inte träffar näringsidkaren vid avtalstillfället och att all kommunikation sker på distans. I dessa situationer är en konsument i allmänhet mer utsatt än vid andra avtalsingåenden. Därför har man ansett att det är viktigt att speciella regler gäller till skydd för konsumenten. Dessa regler får inte frångås genom avtal och om ett avtalsvillkor skulle strida mot reglerna blir detta ogiltigt. Dock blir avtalsvillkoret bara ogiltigt om det är till nackdel för konsumenten. Man brukar säga att reglerna är bindande till konsumentens förmån.

Informationskrav

En näringsidkare är skyldig att lämna viss information till konsumenten innan avtalet ingås. Denna information skall lämnas i rimlig tid innan avtalsingåendet. Vad som menas med rimlig tid är en bedömningsfråga men man kan utgå från att konsumenten åtminstone skall få tid att gå igenom informationen. Den information som skall lämnas handlar dels om näringsidkaren, så att denne skall kunna identifieras, och varan. Exempel på information som skall lämnas är varans pris och egenskaper, leveranskostnader, information om ångerrätt, hur länge avtalet gäller och liknande. Vidare krävs att informationen är klar och tydlig och möjlig för konsumenten att förstå. Dessutom skall viss information lämnas ut efter att ett distansavtal ingåtts. Det handlar först och främst om att konsumenten skall få en bekräftelse av den information som skall lämnas före avtalsingåendet. Vidare skall konsumenten få information om var och hur ångerrätten kan utövas, vart klagomål kan framställas samt uppsägningsvillkor.

Ångerrätt

Vid distansavtal har konsumenterna också ett annat skydd i form av ångerrätt som föreskrivs i lag. Från den dag då en konsument tar emot en vara, eller en betydande del av varan, eller den dag då avtal om en tjänst ingås har konsumenten fjorton dagars ångerrätt. Dock börjar denna så kallade ångerfrist inte löpa förrän konsumenten fått den information som skall ges till denne efter avtalsingåendet. När konsumenten utövar sin ångerrätt måste konsumenten skicka tillbaka varan till näringsidkaren. Dock får ångerrätten endast utövas om varan kan lämnas tillbaka oskadad och oförändrad, något som dock inte gäller om varan skadats eller förändrats på grund av en händelse som inte har med konsumenten att göra, t.ex. om varan skulle förstöras av posten på vägen till näringsidkaren. Vidare får konsumenten vidta nödvändiga åtgärder för att undersöka varan. När en konsument har utövat sin ångerrätt är näringsidkaren skyldig att inom trettio dagar lämna tillbaka det konsumenten betalat till närningsidkaren. Denna tid räknas från den dag då näringsidkaren tog emot varan eller meddelande från konsumenten om att denne ångrar köpet, om avtalet gäller en tjänst.

Fullgörelse av avtalsprestationerna

I lagen föreskrivs att näringsidkaren skall fullgöra sin del av avtalet inom skälig tid. Vad som är skäligt är olika och för att bedöma det måste man ta hänsyn till vad som avtalats, vilken vara som skall säljas, om varan finns i lager, om den skall skickas långt, hur mycket förberedelser som krävs från säljarens sida, med mera. Oftast har näringsidkaren och konsumenten avtalat om när fullgörelsen skall ske, men om detta inte har avtalats är näringsidkaren skyldig att fullgöra sin del av avtalet senast inom trettio dagar från dagen då avtalet ingicks. Vidare får konsumenten häva avtalet om näringsidkaren inte kan fullgöra sin prestation i tid. Detta gäller dock inte om fullgörelsen dröjts ut på grund av någon omständighet som hänförs till konsumenten, exempelvis om varan inte kunnat levereras på grund av att konsumenten inte lämnat rätt hemadress. Om konsumenten häver avtalet är näringsidkaren skyldig att inom trettio dagar betala tillbaka det konsumenten betalat till näringsidkaren.

Bläddra bland juridiska artiklar