Handelsagentur


Med handelsagentur menas att en part, denna kallas för handelsagent, hjälper motparten, denna part kallas för huvudman, att sälja och köpa varor, ta upp anbud eller sluta avtal i huvudmannens namn. Handelsagenten agerar självständigt men köp och försäljning sker ändå i huvudmannens namn. För att kunna göra detta krävs att handelsagenten har ett godkännande från huvudmannen att vidta sådana handlingar. Detta innebär att en handelsagent som ingår avtal med tredje man, d.v.s. någon utomstående, utan att innan ha fått godkännande av huvudmannen inte är behörig. Om handelsagenten saknar behörighet att ingå avtal är inte huvudmannen bunden av avtalet. Om handelsagenten å andra sidan har behörighet att ingå avtal bli huvudmannen bunden av avtalet, även om det inte är huvudmannen själv som ingått avtalet. Även om huvudmannen i efterhand skulle anse att avtalsvillkoren är dåliga är han bunden av ett avtal som en behörig handelsagent har ingått för huvudmannens räkning. Ibland ingår handelsagenten inte avtal på egen hand utan förmedlar istället anbud mellan tredje man och huvudmannen. I sådana fall är det huvudmannen själv som avgör om ett anbud skall antas eller inte. Om huvudmannen inte vill anta ett anbud måste huvudmannen dock meddela tredje man om detta, annars anses anbudet vara antaget.

Handelsagentens skyldigheter

En handelsagent är först och främst skyldig att tillvarata huvudmannens intressen och agera lojalt och hederligt. Vidare gäller att handelsagenten skall göra särskilda ansträngningar för att inhämta anbud och sluta avtal, om avtalsslutande ingår i uppdraget, underrätta huvudmannen om vilka anbud som har mottagits och avtal som slutits och berätta om andra omständigheter som har betydelse för uppdraget samt följa huvudmannens anvisningar. Dessutom är handelsagenten skyldig att ta väl hand om de varor som han innehar för huvudmannens räkning och handelsagenten är skyldig att ha behövlig försäkring. Handelsagenten måste vidare hålla sina egna varor skilda från de varor som tillhör huvudmannen och om handelsagenten har rätt att ta emot betalning för huvudmannens varor måste pengarna hållas skilda från handelsagentens egna pengar.

Huvudmannens skyldigheter

Huvudmannen är på samma sätt som handelsagenten skyldig att agera lojalt och hederligt. Huvudmannen är även skyldig att lämna nödvändigt material beträffande de varor som uppdraget gäller. Det är fråga om sådant som prover, prislistor, beskrivningar m.m. Vidare skall huvudmannen lämna övrig information som behövs för uppdraget och inom rimlig tid meddela om ett anbud som handelsagenten förmedlat godtagits eller inte samt om avtal som handelsagenten ingått inte fullgjorts. Vidare skall huvudmannen betala ersättning för agentens arbete. Om parterna inte avtalat om ersättningen skall den bestämmas utifrån vad som är vanligt inom det område där handelsagenten utövar sin verksamhet. Sådana avtal som har tillkommit genom handelsagentens medverkande ger handelsagenten rätt till provision. I vissa fall kan handelsagenten även ha rätt till provision för avtal som ingåtts efter uppdragstidens utgång.

Handelsagenturens upphörande

Om agenturavtalet gäller tills vidare finns i lagen vissa föreskrivna uppsägningstider. Under det första året av handelsagenturen är uppsägningstiden en månad. För varje påbörjat år blir uppsägningstiden en månad längre. Dock är den längsta uppsägningstiden sex månader. Vidare gäller att om agenturavtalet istället har ingåtts för viss tid upphör avtalet att gälla då avtalstiden går ut. Om någon av avtalsparterna inte fullgör sina avtalsenliga förpliktelser och detta avtalsbrott har stor betydelse för motparten eller om det finns något annat viktigt skäl avsluta avtalsförhållandet tidigare kan avtalet sägas upp direkt. I vissa fall kan handelsagenten ha rätt till ett avgångsvederlag då avtalet upphör att gälla. En sådan rätt uppkommer när handelsagenten har tillfört nya kunder, ökat handeln och dylikt.

Bläddra bland juridiska artiklar