Entreprenadavtal


Vid större byggprojekt är det inte sällan så att en beställare, som önskar få en byggnad uppförd, tar in anbud från olika entreprenörer varefter sedan en av dessa (vanligtvis den billigaste) får uppdraget. Entreprenaden kan se ut på olika sätt men vanligast är kanske att beställaren har en plan för vad som skall göras och att en generalentreprenör sedan får ansvaret för själva byggnationen. Generalentreprenören kan sedan i sin tur anlita underentreprenörer som tar hand om olika delar av byggnaden, exempelvis elektriker och VVS-experter. Ibland talar man också om totalentreprenad, vilket innebär att entreprenören då även handhar projekteringen. Entreprenadavtalen regleras inte av någon särskild lagstiftning, utan den främsta rättskällan är de allmänna bestämmelser som utformats av branschorganisationer. Den senaste versionen är AB04, det ledande standardavtalet på entreprenadområdet. Denna artikel avser inte att ge en övergripande förklaring av de allmänna bestämmelserna, utan istället kommer fokus att vara på några särskilda problemområden, för vilka inte bara AB04 utan även allmänna avtalsrättsliga principer kan vara viktiga att känna till.

En inledande fråga av stor vikt rör vad som skall gälla om parterna i sitt avtal inte hänvisat till AB04, varefter en tvist uppstår. Vad blir då utgångspunkten för den rättsliga bedömningen av det parterna tvistar om? Svaret är att ett flertal faktorer då kan komma att spela roll. Till att börja med är det troligt att köplagens bestämmelser kan komma att användas för analogier. Även partsbruk, det vill säga hur parterna tidigare har agerat om de har gjort affärer, få betydelse. Handelsbruk, eller branschpraxis, är på entreprenadområdet lite speciellt jämfört med exempelvis inom köprätten. Det är svårare att bedöma branschpraxis, kanske inte minst eftersom så få entreprenadtvister avgörs i allmän domstol. Istället är det tänkbart att de allmänna bestämmelserna, AB04, kommer att anses utgöra handelsbruk, inte minst eftersom de utformats av företrädare för olika branschorganisationer.

Nästa viktiga fråga, där det inte sällan uppstår oenighet, rör entreprenadens pris. En entreprenad kan utföras antingen till ett fast pris, eller med en löpande räkning. Tvister kan uppstå om det inte är helt klart vilken av dessa prisformer som valts. Här bör man vara noggrann med att i avtalet tydliggöra vad det är som gäller. Har man inte nedtecknat om det är fast pris eller löpande räkning som skall gälla kommer nämligen bevisfrågan att bli avgörande för en domstols beslut. I rättspraxis har det också framkommit att både privatpersoner och näringsidkare som har hävdat att man avtalat om fast pris men inte kunnat bevisa detta har ålagts att betala vad som ansetts skäligt. Som beställare bör man dessutom vara uppmärksam på en problematik som uppmärksammats i entreprenadbranschen. Det handlar om såkallade ÄTA-arbeten, ändrings- och tilläggsarbeten. Har man som beställare avtalat om ett fast pris med en entreprenör, men sedan önskar att ändra något skall man vara uppmärksam på att detta kan bli mycket kostsamt.

Så slutligen något kort om fel och påföljder. Intressant att nämna är att det vid entreprenader regelmässigt utförs en besiktning av en neutral besiktningsman efter att projektet är färdigt. Denna besiktning gäller som utgångspunkt för en senare felbedömning. Vad gäller påföljderna förtjänar främst ansvaret för eventuella felaktigheter att närmare beröras. Som beställare kan det förstås vara lockande att vid fel försöka få pengar av underentreprenörerna, om dessa har varit försumliga. Det kan exempelvis bero på att man inte vill stöta sig med en stor generalentreprenör. Som huvudregel gäller dock att man inte kan göra detta, utan får söka ersättning av den man har avtalet med, det vill säga generalentreprenören.

I slutsats kan sägas att entreprenadavtalens utmärkande faktorer främst rör rättskällorna, vad som gäller vid bestämmande av pris samt fel och vilka påföljder som då kan göras gällande. Liksom för avtalsskrivande i övrigt gäller att tydlighet och klarhet minskar risken för tvister och obehagliga överraskningar.

Bläddra bland juridiska artiklar