Pantavtal avseende lös egendom


Pantavtal är en avtalsform som är vanligt förekommande vid olika låneavtal. Syftet med en pantsättning är att en borgenär, d.v.s. någon som har att kräva en förpliktelse av något slag, får en säkerhet för att gäldenären, den som har att fullgöra en förpliktelse, fullgör sin del av avtalet. Panten ger säkerhet då borgenären har rätt att sälja den egendom som pantsatts om inte gäldenären skulle fullgöra sina förpliktelser. Prestationen som skall säkerställas genom panten kallas för sakfordran och panträtt innebär en rätt att ur panten få täckning för pantfordran. Den som sätter något i pant brukar kallas för pantsättare och den som mottar panten kallas för panthavare. Vidare bör uppmärksammas att även om det vanligtvis är gäldenären som ställer panten måste så inte vara fallet. Pant kan även ställas av tredje man, d.v.s. en, från avtalet, utomstående part. Det är slutligen viktigt att uppmärksamma att äganderätten inte på något sätt övergår till panthavaren genom pantsättningen.

Panten

I stort sett allt som har ett ekonomiskt värde kan pantsättas. Dock hör exempelvis aktiebrev, skuldebrev och pantbrev i fast egendom till de vanligare pantobjekten. En viktig fråga som uppkommer vid pantsättning är vad som skall hända med avkastningen av panten. Om panten till exempel består av aktiebrev kan denna berättiga till viss utdelning. Då panthavaren normalt får sina kostnader täckta genom ränta på lånet panten ställts för skall avkastningen tillkomma pantsättaren. Dock kan parterna avtala om att panthavaren skall ha rätt till avkastning av panten, exempelvis istället för ränta eller andra avgifter. Vidare gäller att om panten består av flera delar, d.v.s. olika egendomar som exempelvis pengar, kan inte pantsättaren, på grund av delbetalning av fordran, kräva att återfå en motsvarande del av panten. Man brukar säga att panten är odelbar, d.v.s. att varje del av fordran säkras av hela panten. På så vis kan pantsättaren återfå panten endast när hela fordran betalats.

Förpliktelser fram till och med förfallodagen

Pantsättarens främsta skyldighet är att lämna panten på utsatt datum. Vidare har pantsättaren ansvar för att denne har rätt till egendomen, d.v.s. att denne är rätt ägare eller i annat fall har rätt förfoga över egendomen. Pantsättaren ansvarar också för att fordringar och andra rättigheter som pantsatts är giltiga. Dock har pantsättaren inget ansvar för att pantens värde täcker fordran. En av panthavarens främsta förpliktelser är att vårda egendomen. Detta beror på att pantegendomen inte är pantsättarens och pantsättaren därmed har annans egendom i sitt förvar. I sådana situationer är man skyldig att beakta ägarens intressen. Panthavaren måste verka för att panten bevarar sitt värde. Detta kan innebära både att pantsättaren skall avstå från handlingar som kan skada panten och att denne måste vidta åtgärder för att bevara pantens värde.

Panthavarens skyldigheter från och med förfallodagen

Om pantsättaren betalar pantfordran är panthavaren skyldig att lämna tillbaka panten. När prestationen fullgörs upphör nämligen panträtten. Om pantsättaren å andra sidan inte betalar pantfordran i tid får panthavaren rätt att realisera panten. Dock inte förrän två månader har gått sedan förfallodagen. Hur panten skall realiseras är ofta något som avtalas om. Om inga villkor angående realisation av panten finns i avtalet gäller dock, enligt huvudregeln, att panten skall säljas på offentlig auktion. Panthavaren skall utföra försäljningen omsorgsfult och är skyldig att ta hänsyn till pantsättarens intressen. Vidare gäller att tid och plats för försäljningen inte får vara uppenbart olämpliga samt att auktionen skall kungöras innan. Panthavaren måste även, i god tid, meddela pantsättaren om försäljningen. Om panten säljs i flera delar måste försäljningen avslutas direkt när panthavaren har fått täckning för hela panten. Om panthavaren får mer för panten än vad pantfordran uppgår till skall det överstigande beloppet utlämnas till pantsättaren. Slutligen har panthavaren att redovisa för panten och en överenskommelse om att panten, vid utebliven prestation från pantsättaren, utan vidare skall tillkomma panthavaren är ogiltig.

Bläddra bland juridiska artiklar