Köpavtal gällande lös egendom


Köpavtal är en av de allra vanligaste avtalstyperna och något som vi ingår i stort sett dagligen. Vad ett köpavtal innebär är att någon mot betalning får överta äganderätten till en viss vara. Säljarens främsta förpliktelse är att leverera varan i tid och i det skick som avtalats. Köparens huvudförpliktelse är att i rätt tid betala avtalat pris för varan. Genom köpet får köparen rätt att både använda varan för egen del och sälja den till någon annan. Dock kan köparens rättigheter vara begränsade vid kreditköp, d.v.s. när varan inte betalas på en gång. Ett köp kan variera mellan en mängd olika varor. Det kan till exempel handla om aktier, djur, möbler eller fastigheter. Traditionellt sett brukar man dela köpen i köp av fast egendom, d.v.s. mark och sådant som finns på marken som exempelvis fastigheter, och lös egendom. Lös egendom är allt som inte är fast egendom.

Köpets genomförande

Som tidigare nämnts är säljarens huvudsakliga förpliktelse att lämna varan till köparen. När varan har avlämnats till köparen anses denna förpliktelse uppfylld. Om köpet görs mellan en näringsidkare, d.v.s. någon som bedriver näringsverksamhet, och en konsument är varan är avlämnad när den kommit i köparens besittning. Att ha besittning till något innebär att man har kontrollen över föremålet. Är det inte fråga om ett konsumentköp beror avlämnandet på vad som har avtalats mellan parterna. Har parterna kommit överens om att köparen skall hämta varan, s.k. hämtningsköp, är varan avlämnad när köparen har tagit hand om den. Skall varan transporteras till köparen och köparen finns på samma ort eller inom ett område där säljaren vanligtvis transporterar liknande varor, s.k. transportköp, är varan avlämnad när den överlämnats till köparen. Om säljaren i annat fall skall transportera varan anses varan avlämnad när den överlämnas till transportören. Dock anses varan avlämnad till köparen först när den överlämnats om det är säljaren själv som skall företa transporten.

Fel

Det är inte ovanligt att varans skick leder till motsättningar mellan köpare och säljare. När varan är felaktig har köparen i regel rätt att göra felpåföljder gällande. Det viktigaste för att avgöra om fel föreligger är om varan överensstämmer med avtalet. Om varan inte är i avtalat skick föreligger fel, även om skillnaden inte består av något som påverkar användarmöjligheten. Ett exempel kan vara om köparen får en röd bil trots att köpet gällde en blå. I sådana fall föreligger fel i varan. Vidare skall varan kunna användas på det sätt som den i allmänhet används. Man skall på så vis kunna utgå från att till exempel en motorcykel skall gå att köra med. Skulle det vara så att köparen har haft för avsikt att använda varan till något speciellt är den felaktig om den inte går att använda till detta, förutsatt att säljaren har varit medveten om köparens planer och köparen har haft anledning att lita på säljarens uppgifter. Om det föreligger ett fel i varan kan köparen kräva att säljaren avhjälper felet eller levererar en ny, felfri, vara.

Betalning

Som nämnts ovan är köparens huvudsakliga förpliktelse att betala för varan. Betalningsskyldigheten kan dock påverkas om säljaren har begått ett avtalsbrott, exempelvis genom att inte avlämna varan i tid eller på grund av att fel föreligger. Normalt brukar avtalet reglera när priset skall betalas, hur mycket som skall betalas och hur detta skall ske. Om man inte avtalat om vilket pris som skall betalas gäller att köparen skall betala ett skäligt pris. Vad som är skäligt bedöms utifrån följande faktorer:

1. Varans art och skick
2. Liknande varors pris vid köptillfället
3. Övriga omständigheter

Om parterna inte kommit överens om var betalning skall ske gäller som huvudregel att betalning skall ske hos säljaren. Om varan överlämnas i och med betalningen skall betalning istället ske där varan överlämnas. Har slutligen parterna inte avtalat om när betalning skall ske är köparen i regel skyldig att betala när säljaren kräver det. Dock är köparen inte skyldig att betala förrän han faktiskt har fått varan.

Bläddra bland juridiska artiklar