Allmänt om kommissionsavtal


En kommissionär är någon som för annans räkning, men i sitt eget namn, säljer och köper varor. Om kommissionären är en företagare kallas denne istället för handelskommissionär. På detta sätt agerar kommissionären som en mellanhand mellan kommittenten, d.v.s. den som har gett kommissionären uppdraget, och en utomstående part, vilken brukar kallas för tredje man. Detta innebär att avtal ingås mellan kommissionären och tredje man, dock för kommittentens räkning.

Kommissionärens skyldigheter och rättigheter

Kommissionären är skyldig att tillvarata kommittentens intressen, följa kommittentens föreskrifter och lämna behövliga underrättelser till kommittenten. Vidare är kommissionären skyldig att ta väl hand om varor som lämnats till kommissionären för försäljning eller som tagits emot av kommissionären efter köp. Kommissionären är också skyldig att redovisa för allt han mottagit eller har att fordra av tredje man. Dessutom kan kommissionären bli skadeståndsskyldig om denne är vårdslös vid utförandet av sitt uppdrag. Kommissionärens främsta rättighet är en rätt till provision för sådana avtal kommissionären ingår med tredje man. Om kommissionären har fullgjort avtal med tredje man kan kommissionären kräva ersättning för avtalet. Kommissionären har även panträtt i egendom som lämnats till försäljning eller som köpts för kommittentens räkning. Detta innebär att kommissionären får tillgodogöra sig egendomen om kommittenten inte ersätter kommissionären.

Kommissionsförhållandet

Huvudregeln är att kommissionsavtalet gäller tills vidare. Detta innebär att både kommissionären och kommittenten när som helst kan säga upp avtalet utan att behöva ange några skäl för uppsägningen. Härifrån görs undantag för det fall avtalet är ett så kallat varaktigt kommissionsuppdrag, avtalet skall då gälla mer än endast något inköp eller någon enstaka försäljning, och om kommissionären och kommittenten har bestämt att avtalet skall gälla för en bestämd tid. Om någon av parterna säger upp avtalet när något av undantagsfallen inte föreligger blir parten skadeståndsskyldig för skador som kan uppstå för motparten på grund av att avtalet sagts upp i förtid. Vid uppsägning av varaktiga uppdrag måste en uppsägningstid iakttas. Uppsägningstiden är en månad, om uppdraget har varat kortare än ett år. Om uppdraget däremot har pågått ett år eller mer är uppsägningstiden lägst tre månader. Vidare har kommissionären rätt till ersättning vid uppsägning av varaktiga kommissionsavtal. Ersättningen innehåller dels ersättning för efterprovision och dels ersättning för investeringar som kommissionären har gjort. Dock har kommissionären rätt till ersättning som motsvarar högst ett års provision. Denna räknas ut efter genomsnittet för de senast fem åren eller om uppdraget varat kortare tid, de år då uppdraget har varat. Ett uppdrag som gäller för bestämd tid upphör när avtalstiden går ut och om ett sådant avtal sägs upp i förtid gäller i princip att motparten har rätt till skadestånd. Dock har motparten inte rätt till skadestånd om avtalet sägs upp på grund av kontraktsbrott.

Sakrättsliga frågor

Sådan egendom som lämnats till kommissionären anses vara i kommittentens ägo ända tills egendomen lämnas ut till tredje man. Dessutom blir kommittenten omedelbart ägare av sådan egendom som kommissionären köper för kommittentens räkning. Detta innebär att om kommissionären skulle gå i konkurs kan inte egendom som kommissionären innehar för kommittentens räkning utmätas för att betala kommissionärens fordringar. När det gäller förhållandet till tredje man gäller att tredje man inte kan rikta något krav direkt mot kommittenten. Istället får tredje man rikta sina krav mot kommissionären. Skulle det å andra sidan vara så att kommittenten vill rikta krav direkt mot tredje man är detta möjligt. Vid handelskommission får dock kommittenten överta anspråket mot tredje man endast om kommissionären har försatts i konkurs, brustit i sin redovisningsplikt eller handlat otillbörligt mot kommittenten alternativt om tredje man inte fullgör sin del av avtalet i tid. Detta innebär att kommittenten är skyddad bland annat om kommissionären går i konkurs eftersom han då har rätt att göra kommittentens fordringar gentemot tredje man gällande.

Bläddra bland juridiska artiklar