Verkställande av fängelsestraff


Här nedan kommer vissa praktiska aspekter av en fängelsedom att diskuteras. Exempelvis hur ett fängelsestraff vanligtvis verkställs och genomförs i praktiken skall behandlas, med fokus på när verkställandet av straffet kan ske samt vad som gäller för strafftiden.

När man döms till fängelse som påföljd för ett begånget brott anges det i domen hur långt fängelsestraffet skall vara. Man kan dömas till fängelse antingen på viss tid (en fastställd tid på exempelvis 6 månader, 5 år, 10 år etcetera) eller på livstid. Att lägga märke till är att fängelse på livstid i teorin verkligen kan vara på livstid, men att i praktiken varar fängelsestraffet trots allt endast under en begränsad tid. Detta på grund av att det, efter det att 10 år av livstidsstraffet avtjänats, finns en möjlighet att få ett livstidsstraff omvandlat till ett visstidsstraff.

En dom rörande fängelsestraff kan i vissa fall komma att verkställas redan innan domen vunnit laga kraft, till exempel genom att den dömde gör en så kallad nöjdförklaring (förklarar att denne godtar det utdömda fängelsestraffet och därmed väljer att inte överklaga påföljden). Nöjdförklaringar är möjligen vanligast förekommande i de fall där den dömde sitter häktad i väntan på att domen skall träda ikraft eller redan befinner sig i fängelse med anledning av en tidigare fängelsedom och följaktligen känner att det är lika bra att påbörja fängelsestraffet omgående, men en nöjdförklaring kan ske även i andra situationer. Om den dömde sitter häktad eller är intagen i fängelse när fängelsedomen kan verkställas (på grund av att en nöjdförklaring skett eller för att domen trätt ikraft) skall domen genast befordras till verkställighet. Befinner sig den dömde på fri fot när domen får verkställas, så går proceduren vanligen till så att Kriminalvården meddelar en viss dag då den dömde måste inställa sig vid den fängelseanstalt där straffet skall avtjänas.

Under speciella omständigheter kan den dömde komma att beviljas uppskov med verkställigheten av fängelsestraffet. Detta gäller enbart i de fall då den dömde inte är häktad. För att uppskov skall komma ifråga måste den dömde ansöka om det och det bör finnas särskilda skäl för att bevilja ett uppskov, med hänsyn till exempelvis den dömdes hälsa, arbetsförhållanden eller liknande. Kriminalvården kan då bevilja uppskov under viss tid, som huvudregel högst 6 månader från dagen då domen ursprungligen skulle ha verkställts. Vid synnerliga skäl kan dock ett uppskov på maximalt 6 månader till komma ifråga. Särskilda regler gäller för kvinnor som är gravida eller ammar. Det skall också nämnas att i speciella situationer kan regeringen bevilja anstånd med verkställigheten av en fängelsedom, i upp till sex månader.

Den utdömda strafftiden börjar löpa från den dag då fängelsedomen får verkställas, ifall den dömde redan befinner sig i fängelse eller är häktad. Befinner sig den dömde på fri fot börjar strafftiden förstås inte löpa förrän den dömde tagits in på en fängelseanstalt (eller på annat sätt tas omhand, exempelvis av polisen för att sedermera förpassas till den anstalt där straffet skall avtjänas). När en dömd börjat avtjäna det utdömda fängelsestraffet är Kriminalvården skyldig att så snart som möjligt fastslå vilket datum som strafftiden löper ut och även när den dömde kan komma att friges i enlighet med reglerna rörande villkorlig frigivning – detta förstås förutsatt att det rör sig om ett fängelsestraff på viss tid. Har en person som dömts till fängelse suttit anhållen eller häktad innan fängelsedomen avräknas vanligen den tid som personen därmed redan varit frihetsberövad från fängelsestraffet (det är alltså möjligt att tillgodoräkna sig den tid som man tillbringat i häktet). Skulle den dömde under fängelsevistelsen komma att behöva sjukvård i sådan grad att denne måste överföras till ett allmänt sjukhus, så inkluderas den tid som den dömde i så fall tillbringar på sjukhus i strafftiden. Detsamma gäller även i vissa andra fall då den dömde under perioder vistas utanför fängelseanstalten, exempelvis om den dömde beviljas permission från fängelsevistelsen.

Bläddra bland juridiska artiklar