Unga brottslingar


Det finns åtskilliga specialregler som aktualiseras i samband med att unga personer begår brott. Bland annat finns det flera åldersgränser att ta hänsyn till – det är av vikt huruvida gärningsmannen är under 15, 18 eller 21 år gammal. Det skall understrykas att den så kallade straffbarhetsåldern (eller straffmyndighetsåldern, som det benämns ibland) inte infaller förrän vid 15 års ålder. Detta innebär att man aldrig kan dömas till något straff, ifall man begått en brottslig gärning innan man fyllt 15 år. Det är emellertid inte så att rättsväsendet helt bortser från situationen att en person under 15 år begått brottsliga gärningar. Trots att en misstänkt gärningsman är under 15 år gammal kan, åtminstone i vissa fall, en brottsutredning komma att ske. Den unga personen kan komma att gripas samt utsättas för exempelvis polisförhör, husrannsakan, kroppsvisitation och liknande åtgärder. Har en person under 15 år varit inblandad i brott kan denne, som nämnts, alltså ej dömas till straff på grund av sitt agerande. Dock kan den unga brottslingen komma att bli föremål för insatser från socialtjänstens sida.

Misstänks en person under 18 (men över 15) år för att ha begått ett brott, så gäller särskilda regler för förundersökningsprocessen. Bland annat bör utredningen helst ledas av en polis eller åklagare som är specialiserad på ungdomsbrottslighet. I vissa fall är det krav på att det måste vara just en åklagare som leder förundersökningen samt att förundersökningen skall bedrivas extra snabbt. Som grundprincip skall den misstänktes föräldrar informeras och även kallas till eventuella förhör ihop med den misstänkte. Under vissa omständigheter bör också sociala myndigheter underrättas om situationen och närvara vid förekommande förhör. Möjligheten att häkta en person som är under 18 år är starkt begränsad – häktning får ske enbart ifall det finns synnerliga skäl. Det finns särskilda möjligheter för en person som begått ett brott innan denne blivit 18 år gammal att bli beviljad så kallad åtalsunderlåtelse. Den ansvarige åklagaren beslutar då att inte åtala den misstänkte för det brott denne begått. När det gäller personer under 18 år kan åtalsunderlåtelse ske exempelvis om brottet ifråga bedöms ha skett på grund av ”okynne eller förhastande” eller ifall den unga personen genomgår vård för missbruksproblem eller liknande och på så sätt får hjälp och stöd i den utsträckning som behövs.

Går det så långt att en person under 18 år blir åtalad för ett brott, så gäller en del speciella regler för rättegången. Till exempel skall den åtalades föräldrar underrättas också om rättegången och rättsprocessen skall ske så fort som möjligt. Det finns vidare särskilda möjligheter att hålla rättegången bakom stängda dörrar, för att undvika att den unga åtalade påverkas negativt av publicitet och dylikt. Somliga av de här omnämnda specialbestämmelserna gäller även ifall den åtalade är över 18, men dock under 21, år gammal.

Särskilda regler gäller för straffet, ifall en person under 18 år döms för ett brott. Det finns även specifika bestämmelser vad gäller påföljden när en person under 21 fälls till ansvar för ett brott. För det första kan en person som begått brott innan sin 18-årsdag dömas till fängelse med anledning därav enbart ifall det finns synnerliga skäl. Anses brottet ifråga ha ett sådant straffvärde att fängelse är aktuellt, så bör helst så kallad sluten ungdomsvård utdömas istället. Har ett brott begåtts efter det att gärningsmannen fyllt 18, men innan det att denne fyllt 21, så gäller att fängelse får utdömas om det finns särskilda skäl (exempelvis ifall brottet har ett väldigt högt straffvärde). Kommer fängelse ifråga på grund av ett brott som begåtts innan gärningsmannen fyllt 21 år, gäller som huvudregel att gärningsmannen maximalt kan dömas till fängelse i 10 år. I samband med väldigt grova brott där fängelse på längre tid än 10 år eller rentav livstids fängelse är föreskrivet är det emellertid möjligt att döma gärningsmannen till fängelse i upp till 14 år, även ifall gärningsmannen var under 21 då brottet begicks. Utöver stadgandena om att fängelse som grundprincip inte bör väljas som påföljd för unga brottslingar finns det även lagstiftning som säger att ifall en person under 21 år begått ett brott, så skall domstolen särskilt ta hänsyn till personens ungdom vid straffmätningen och kan utdöma ett lindrigare straff än vad som normalt sett stadgas för det aktuella brottet. Desto yngre gärningsman, desto lindrigare påföljd är kärnan i denna lagstiftning – så kallad ungdomsrabatt.

Bläddra bland juridiska artiklar