Säljarens dröjsmål


För att säljaren skall kunna hållas ansvarig för dröjsmål med t.ex. leverans av varan är förutsättningen att dröjsmålet inte beror på köparen eller något förhållande på dennes sida. Som dröjsmål avses dels situationer där säljaren helt enkelt inte levererar den vara som köparen beställt och dels situationer då säljaren faktiskt levererar varan, men gör detta för sent. När det konstaterats att säljaren gjort sig skyldig till dröjsmål har köparen rätt att kräva fullgörelse, häva köpet och eventuellt utkräva skadestånd. Naturligtvis får köparen också hålla inne med betalningen tills säljaren presterar. Är det fråga om partiellt dröjsmål, dvs. att säljaren levererat hälften av en leverans, så får köparen inte hålla inne mer av betalningen än vad som belöper på de varor som återstår att leverera.

Fullgörelse innebär att köparen har rätt att kräva att säljaren levererar varan. Köparen har dock inte rätt till fullgörelse om det skulle vara oskäligt betungande för säljaren, se separat artikel.

Hävning innebär att säljaren inte längre behöver lämna ut varan och att köparen inte behöver betala. En förutsättning för hävning är att det är av dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen, och dessutom skall säljaren ha känt till att så varit fallet. Om någon av prestationerna redan uppfyllts kan den andre kräva att få tillbaka vad han utlämnat. Som exempel kan nämnas att om köparen betalat, men inte fått varan levererad, har han rätt att få sina pengar tillbaka.

Vid alla typer av dröjsmål kan köparen dessutom ha en rätt till skadestånd. Man delar in förluster i direkta och indirekt förluster. De direkta förlusterna är oftast uppenbara medan det krävs att säljaren varit försumlig för att skadestånd för indirekta förluster skall bli aktuellt. Skadeståndets storlek regleras i lagen och av allmänna rättsprinciper. En viktig utgångspunkt vid skadeståndets bestämmande är vad man benämner som det positiva kontraktsintresset. Detta innebär att köparen skall försättas i samma situation som han skulle ha varit i om köpet fullbordats som det skulle, det vill säga i enlighet med avtalet. Köparen måste dock göra vad han kan för att begränsa sin skada.

Om köparen, trots säljarens dröjsmål fortfarande vill ha varan, har denne en ytterligare möjlighet. Köparen har då en rätt att hålla inne med betalningen – det vill säga kräva leverans och inte betala förrän säljaren faktiskt har levererat varan.

Bläddra bland juridiska artiklar