Egendomsslag


Man delar in egendom i olika kategorier: lös egendom, lösa saker och fast egendom. Vilken kategori man hamnar i har betydelse för vilka regler som skall tillämpas i det enskilda fallet. Det är alltså viktigt att kunna härleda vilken kategori av egendom det rör sig om, för att veta vilka regler som kommer att gälla för köpet. Dock är det inte enbart egendomskategorin som avgör den frågan, utan man måste också titta på vilka som är parter. Om det rör sig om privatpersoner eller näringsidkare eller både och. När man vet vilka som är parter och vilken typ av egendom det rör sig om kan man alltså få reda på vilka regler som skall gälla för köpet. Lösa saker (lösöre) Till kategorin lösa saker hör vanligtvis dagligvaror, till exempel livsmedel. Till samma kategori räknas också möbler, husgeråd, kläder, transportmedel, maskiner, datorer, flygplan, fartyg och andra båtar med mera. Lösa saker benämns även ibland som lösöre, och är en del i det vidare begreppet lös egendom. Lös egendom Lös egendom är alltså inte detsamma som lösa saker/lösöre utan ett betydligt mer vidsträckt begrepp. Man brukar säga att lös egendom är allt som inte är fast egendom. Med lös egendom menar man, förutom lösa saker, även till exempel köp av arrende-, bostads- och hyresrätter, andra nyttjanderätter, hus på annans mark, panträtter, aktier och andra värdepapper. En viktig sak att komma ihåg är att när det rör sig om lös egendom kan det vara så att en lag skall tillämpas endast delvis och att en annan lag tar över på vissa punkter, så gäller exempelvis för byggnad som uppförts för stadigvarande bruk. Fast egendom Reglerna kring fast egendom kan vara krångliga att förstå sig på, men för att kunna skilja egendomsslaget fast egendom från de andra kategorierna egendom behövs en övergripande förklaring. Fast egendom är jord, som är indelad i fastigheter. Vidare finns det fastighetstillbehör, som hör till dessa fastigheter. Exempel på fastighetstillbehör är byggnader, stängsel, ledningar med mera. Viktigt att skilja från fastighetstillbehören är byggnadstillbehör, som alltså hör till byggnader. Exempel på byggnadstillbehör är hissar, ledstänger, värmepannor, element, kaminer, markiser och så vidare. Om det är en bostadsbyggnad, alltså en byggnad avsedd för boende, så räknas även exempelvis badkar, spis, tvättmaskin och kylskåp. Det finns en rad rättsfall där domstolen i vissa fall ansett att särskilda omständigheter lett till att man erkänt föremål som byggnadstillbehör, trots att de inte finns nämnda i lagtexten.

Bläddra bland juridiska artiklar