Interpellation


Köparen har generellt en möjlighet att häva köpet i de fall säljaren är i dröjsmål med att leverera varan, det vill säga när säljaren inte levererar varan inom den tid man kommit överens om, förutsatt att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Ibland kan det dock vara så att säljaren av någon anledning är angelägen om att köpet skall fullbordas, trots att han själv inte lyckats leverera varan inom avtalad tid. Det är här regeln om interpellation kommer in. Säljaren har alltså en möjlighet att fråga köparen om denne vill godta att säljaren avlämnar varan senare, det vill säga efter avtalad tidpunkt och därigenom avstå från eventuella hävningsmöjligheter.

Det kan också vara så att säljaren inte frågar köparen, utan enbart meddelar köparen om att han kommer att avlämna varan vid en senare tidpunkt än vad de kommit överens om i avtalet. Det är då upp till köparen att reagera och inom en skälig tid svara säljaren. Det är i en sådan situation viktigt för köparen att komma ihåg att om han inte svarar inom denna skäliga tid och säljaren lyckas avlämna varan inom den nya tiden som han angett så förlorar köparen möjligheten att häva köpet. Det är inte helt självklart vilka situationer som omfattas av regeln. Man pratar i bestämmelsen om ”dröjsmålet” och det antyder att man syftar på ett dröjsmål som redan inträffat, men det är som sagt inte helt självklart att bestämmelsen inte skall omfatta situationer där man tror att säljaren kommer att hamna i dröjsmål. Om säljaren på ett tidigt stadium får möjlighet att fråga köparen kan ju det innebära att han undgår eventuella förluster, eftersom han då får reda på köparens inställning till dröjsmålet. I lagförarbetena kan man utläsa att just detta varit lagstiftarens mening, det vill säga att det skall vara möjligt att redan vid den tidpunkt som man befarar att avlämnandet inte kommer att ske inom avtalad tid, skall möjligheten till interpellation finnas. Den allmänna lojalitetsplikten stödjer också det att parterna i en sådan situation förklarar sina inställningar. Lojalitetsplikten är viktig att ta hänsyn till, det är en grundläggande princip som är viktig att upprätthålla, bland annat för att man på något sätt skall kunna förlita sig på att ett avtal kommer att fullföljas av motparten i enlighet med vad man kommit överens om.

Det kan naturligtvis vara väldigt viktigt även för en köpare att få reda på om säljaren har tänkt häva köpet, exempelvis vid hämtningsköp, då det är köparen själv eller en representant för köparen som skall hämta varan. Konstigt nog finns det ingenting i regeln som säger att köparen skall ha en sådan rätt till interpellation. Man kan ju tycka att det borde vara självklart att köparen också skall ha en sådan möjlighet, särskilt som man medger säljaren den rätten vid endast ett förväntat dröjsmål, trots att det inte står någonting uttryckligen i lagtexten om att interpellationen skall gälla också situationer där dröjsmålet just är endast förväntat och således ännu inte inträffat.

Om vi antar att situationen är sådan att det är köparen som först tar initiativ till att sätta ut en bestämd tilläggstid. Sedan väljer säljaren att interpellera (genom att antingen då alltså fråga köparen om det är okej att köpet fullgörs vid en senare tidpunkt än man avtalat, eller den andra ovan nämna situationen, att säljaren meddelar köparen om att han inte kommer att fullgöra köpet inom avtalad tid och att det därefter är upp till köparen att reagera inom skälig tid för att inte gå miste om sin eventuella hävningsrätt). Detta kan då ses som ett sådant meddelande som alltså gör det möjligt för köparen att häva köpet genast under den av honom bestämda tilläggstiden. Detta då det framgår under den tiden att säljaren inte kommer att fullgöra sin avtalsförpliktelse inom tilläggstiden, det vill säga att säljaren inte kommer att avlämna varan ens inom den tid som köparen lagt till på den ursprungligen avtalade tiden. Genom det att säljaren efter köparens meddelande om tilläggstid väljer att interpellera, skulle alltså köparen i så fall slippa vänta på att den bestämda tilläggstiden går ut, innan han har möjlighet att häva köpet. Det är inte heller självklart vad som skall gälla i en sådan situation. Troligtvis kan det emellertid förväntas av köparen att han på nytt kontaktar säljaren för att ge denne en chans att göra sitt allra bästa för att kunna leverera varan inom den av köparen bestämda tilläggstiden, innan det att köparen alltså slutligen bestämmer sig för att häva köpet.

Bläddra bland juridiska artiklar