Prisavdrag


Prisavdrag är en av de möjligheter som finns för köparen i de situationer då varan har något slags fel ("fel i varan"). Grundtanken när det föreligger ett avtal mellan två parter är att det föreligger någon sorts balans mellan parternas respektive prestationer. När det då visar sig att ett fel föreligger påverkar det den avtalsbalans som från början förelåg. Man skulle kunna säga att parternas prestationer från början var lika mycket värda. När det visar sig att det föreligger ett fel i varan innebär det att säljarens prestation, det vill säga att se till att köparen får varan, blir mindre värd än vad den hade varit om köparen fått en felfri, avtalsenlig vara. Det är här prisavdrag fyller sin funktion.

Man skulle alltså kunna säga att prisavdraget fungerar som en utjämnare av avtalsbalansen. Genom att köparen får betala ett lägre pris än vad som avtalats är tanken att det då skall motsvara värdet av den felaktiga vara som säljaren levererat. Prisavdraget skall beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. Innan det måste man ha fastställt på vilket sätt felet i varan påverkar dess värde. Om varans värde i felaktigt skick exempelvis motsvarar 70 % av varans värde i avtalsenligt skick, skall köparen få ett prisavdrag med 30 %, om varans värde i felfritt skick motsvarar det pris köparen betalat eller skulle ha betalat för varan. Dock kan det i sällsynta fall vara så att värderelationen förändras från tidpunkten för köpet till tidpunkten för avlämnandet. Här blir det relevant att hålla ordning på de olika tidpunkterna och prisavdraget kan komma att motsvara en annan procentsats än vad huvudregeln säger.

Prisavdrag kan bli aktuellt om avhjälpande eller omleverans inte är aktuellt. Men det kan också vara så att exempelvis avhjälpande redan har skett, men att säljaren då inte avhjälpt felet inom skälig tid. Då kan köparen många gånger ha rätt till prisavdrag. Om felet inte är tillräckligt väsentligt för köparen och köparen således helt enkelt nöjer sig med den felaktiga varan kommer säljare och köpare många gånger överens om ett prisavdrag. En ytterligare situation kan vara den att köparen egentligen önskar att häva köpet men att förutsättningarna för hävning inte är uppfyllda – helt enkelt av den anledningen att avtalsbrottet inte når upp till väsentlighetskravet.

Det är viktigt att inte blanda ihop prisavdrag och skadestånd. Rätten till prisavdrag är inte beroende av avtalsbrottets orsak, det vill säga det spelar ingen roll hur felet uppstått, utan så länge det beror på något förhållande på säljarens sida så skall en möjlighet till prisavdrag finnas. Säljaren har inte någon möjlighet att åberopa ansvarsbefriande omständigheter, vilket det finns en möjlighet till när det rör sig om en skadeståndstalan. Det finns en situation då det kan vara viktigt att tänka på att man som köpare inte har någon rätt till prisavdrag, nämligen när man köper begagnade varor på auktion.

Bläddra bland juridiska artiklar