Fel i varan


Om den köpta varan avviker från vad som avtalats eller inte går att använda som det är tänkt föreligger ett fel i varan, som ger köparen rätt att kräva vissa felpåföljder. Det krävs dock dels att det verkligen föreligger ett fel, och att köparen har fullgjort sin undersökningsplikt. Brister det i dessa förutsättningar kan nämligen köparens rätt att kräva åtgärder helt bortfalla.

Undersökningsplikten innebär att köparen måste undersöka varan för att se att den stämmer överens med avtalet. Denna undersökning måste ske inom skälig tid. Vad som bedöms som skälig tid beror på omständigheterna, men reklamationsfristen räknas i alla fall från det tillfälle då köparen borde ha upptäckt ett eventuellt fel. För att köparen skall kunna göra gällande fel i varan, krävs att denne gjort en reklamation, det vill säga meddelat säljaren om det fel som upptäckts.

När en reklamation gjorts kan köparen åberopa felpåföljder. De vanligaste är avhjälpande och omleverans. I andra hand åberopas ofta prisavdrag eller hävning. Köparen kan begära avhjälpande, om det inte innebär en väsentlig kostnad för säljaren. Avhjälpandet får inte heller medföra någon extra kostnad för köparen. Omleverans är ett alternativ till avhjälpande och innebär att säljaren levererar en ny, felfri vara. Så länge det inte negativt påverkar köparen har säljaren möjlighet att välja mellan avhjälpande och omleverans. I vissa fall kan det till exempel innebära en lägre kostnad för säljaren att leverera en ny vara än att avhjälpa felet på den första varan. Vidare kan köparen som sagt ha en rätt till prisavdrag, vilket innebär att priset på varan sätts ned. För att avgöra med hur mycket priset skall sättas ner, ser man till förhållandet mellan värdet på varan i felfritt skick respektive felaktigt skick.

Den sista påföljden är alltså hävning. En förutsättning är att säljarens avtalsbrott är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren dessutom insett eller borde ha insett detta. Köparens rätt till skadestånd kan kombineras med någon annan felpåföljd. Om säljaren särskilt uttryckt att varan exempelvis har en särskild egenskap, och det senare visar sig att så inte är fallet, är säljaren ansvarig för skadan – oavsett om det är en direkt eller indirekt förlust. Annars har säljaren ett generellt kontrollansvar för direkta förluster på köparens sida och ett försummelseansvar för indirekta förluster.

Enligt köplagen föreligger ingen rätt att kräva skadestånd för så kallade produktskador, utan det regleras utanför denna lagstiftnings ramar. En produktskada innebär att den vara som köparen inhandlat ger upphov till skada på en annan produkt. Skada omfattar alltså, enligt köplagen, endast skada på den sålda varan.

Bläddra bland juridiska artiklar