Praktiska aspekter av ett fängelsestraff


Här nedan kommer vissa praktiska aspekter av en fängelsedom och vad det innebär att sitta i fängelse att diskuteras. Bland annat hur ett fängelsestraff vanligtvis verkställs och genomförs i praktiken samt möjligheten att få permission är sådant som kortfattat behandlas nedan.

Det är huvudsakligen Kriminalvården som ansvarar för att se till så att en fängelsedom verkställs. Det är också Kriminalvården som driver och ansvarar för själva fängelseanstalterna och verksamheten där. Kriminalvården beslutar mer exakt vilken anstalt som en viss persons straff skall avtjänas på. Det finns kriminalvårdsanstalter med varierande grad av säkerhetsnivå (mer eller mindre övervakning, kontroll av de intagna och så vidare) – det finns så kallade säkerhetsavdelningar med extra hög grad av övervakning och kontroll. Utifrån bland annat den dömdes eventuella flyktbenägenhet, vilken risk denne har att återfalla i brott och andra omständigheter beslutas det vilken anstalt den dömde skall placeras på.

Fängelsestraff skall inte enbart vara ett straff, utan skall vara utformat så att den dömdes anpassning i samhället underlättas. Man eftersträvar att de negativa konsekvenserna av det frihetsberövande som straffet innebär skall vara så få som möjligt och den dömde skall behandlas med respekt samt förståelse. Särskilt viktigt är det att man under fängelsestraffets gång fokuserar på att genomföra individuellt anpassade åtgärder som syftar till att förebygga att den dömde återfaller i brott. Under fängelsevistelsen kan den dömde i vissa fall åläggas att utföra arbete, men det kan även vara möjligt för den dömde att studera, delta i verksamhet för att bota missbruksproblematik och liknande. Den dömde har också rätt till vila samt fritid, då det skall vara möjligt att vara utomhus under viss tid och det skall även vara möjligt att träna eller utföra andra fritidsaktiviteter. Under fängelsevistelsen kan den dömde komma att hållas isolerad, ifall det krävs med anledning av exempelvis ordnings- och säkerhetsaspekter, rymningsrisk etcetera. Den dömde har viss rätt att motta besök samt motta/skicka e-mail eller brev, men det dessa rättigheter kan komma att inskränkas till stor del (exempelvis för att inte äventyra säkerheten).

Permission, alltså tillstånd att under en viss tidsperiod vistas utanför fängelseanstalten, kan komma att beviljas den dömde under vissa omständigheter. Bland annat finns det regler rörande hur lång tid av fängelsestraffet som redan måste ha avtjänats för att permission skall komma ifråga. Permissionen skall ske med syftet att underlätta den dömdes anpassning i samhället. Ytterligare villkor för att permission skall komma ifråga är att det inte får finnas för stor risk för att den dömde skall begå nya brott under permissionen samt att det inte heller får finnas för stor risk att den dömde kommer att utnyttja permissionen till att smita undan från verkställandet av den kvarvarande delen av fängelsestraffet.

Avslutningsvis skall det även nämnas att när man döms till ett fängelsestraff på upp till 6 månader, så är det i somliga fall möjligt att straffet kan verkställas utanför en fängelseanstalt. I tillämpliga fall kan fängelsestraffet avtjänas genom något som benämns intensivövervakning med elektronisk kontroll – så kallad fotboja. Detta sker i kombination med begränsningar av den dömdes rörelsefrihet (den dömde tillåts exempelvis bara lämna sitt hem på vissa tider, får enbart besöka fastställda platser och så vidare) och vissa krav på skötsamhet i allmänhet.

Bläddra bland juridiska artiklar