Köparens dröjsmål med betalning


När köparen är i dröjsmål med betalning, det vill säga inte betalar säljaren i rätt tid, har säljaren ungefär samma rättighet som köparen har när säljaren är i dröjsmål med att leverera varan.

Först och främst har säljaren rätt att kräva fullgörelse, det vill säga att köparen betalar. Det finns dock några undantag exempelvis när det gäller varor som skall specialanskaffas eller tillverkas just för köparen, då kan reglerna se lite annorlunda ut. Vidare måste säljaren meddela köparen inom skälig tid att han kräver betalning, dock endast om säljaren ännu inte levererat varan.

Säljaren har också en möjlighet att häva köpet – en förutsättning är att köparens betalningsdröjsmål innebär ett väsentligt avtalsbrott. Detta skall skiljas från avtalsbrott av väsentlig betydelse. Med väsentligt avtalsbrott (den så kallade väsentlighetsregeln) är tanken att betalningsdröjsmålet skall bedömas objektivt, alltså tar man ingen hänsyn till säljarens subjektiva perspektiv i frågan. Det finns en möjlighet för säljaren att ge köparen en bestämd tilläggstid för betalning, som inte får vara oskäligt kort. Om köparen inte betalar inom denna tilläggstid har säljaren samma rätt till hävning som om köparen inte betalar inom den första betalningsfristen. Under tilläggstiden får säljaren emellertid inte häva köpet, om det inte är så att köparen meddelar säljaren om att han inte kommer att kunna betala innan tilläggstiden löpt ut. Ett viktigt undantag vid hävning på grund av betalningsdröjsmål är att om köparen har fått besittning av varan förlorar säljaren sin hävningsrätt. Det går att avtala bort denna regel, men då måste man alltså ha reglerat situationen i avtalet mellan säljaren och köparen genom att ett äganderätts- eller återtagandeförbehåll tagits in i avtalet, vilket ger säljaren rätten att ta tillbaka varan.

Säljaren har också en rätt att kräva skadestånd vid köparens betalningsdröjsmål. Grunden för skadeståndsskyldigheten är ett förstärkt kontrollansvar. Oftast utgör skadeståndet i situationer med betalningsdröjsmål endast ett komplement till den dröjsmålsränta som säljaren har rätt till när köparen inte betalat i rätt tid. Säljaren har rätt till skadestånd för alla sina förluster, oavsett om de är direkta eller indirekta. Köparen har en möjlighet att begränsa skadan genom att meddela säljaren i tid om att betalningen inte kommer att kunna göras i rätt tid. Om säljaren inte får ett sådant meddelande har köparen ett strikt skadeståndsansvar, vilket alltså innebär att han måste ersätta säljaren för alla förluster som kunde ha undvikts om säljaren fått meddelandet i tid.

Bläddra bland juridiska artiklar