Hävningsförklaringen


Om förutsättningarna för hävning är uppfyllda, kan köparen häva köpet antingen på grund av ett fel i varan eller på grund av säljarens dröjsmål med att leverera varan. Oavsett av vilken anledning köparen tänker häva köpet, så är det lika viktigt för säljaren att få reda på att köparen avser att häva köpet. Köparen måste alltså, oberoende av vilken anledning som ligger till grund för hävningen, meddela säljaren om att han avser att häva köpet. Detta kallar man för hävningsmeddelande.

Om det rör sig om dröjsmål måste köparen, från det att han fått kännedom om att varan avlämnats försent, inom skälig tid lämna sitt hävningsmeddelande till säljaren. Om det istället rör sig om fel i varan skall köparen lämna en neutral reklamation inom skälig tid från det att han märkt eller bort märka felet. Här är det viktigt att komma ihåg att som köpare undersöka varan noggrant, eftersom att den skäliga tiden räknas från det tillfälle då köparen borde ha märkt felet. Det kan alltså hända att köparen förlorar sin hävningsrätt om det går för lång tid innan han upptäcker ett fel i varan, förutsatt att det rör sig om ett fel som han borde ha märkt tidigare.

Nästa steg är att köparen inom skälig tid efter reklamationen måste kräva avhjälpande eller omleverans. Avhjälpande innebär att säljaren fixar det befintliga felet och omleverans innebär helt enkelt att säljaren levererar en ny felfri vara, som stämmer överens med vad man avtalat om. Om det är möjligt skall säljaren å sin sida avhjälpa eller företa omleverans inom skälig tid efter att köparen lämnat sin neutrala reklamation. Om säljaren inte gör detta har köparen rätt att antingen kräva prisavdrag, det vill säga behålla varan men betala ett lägre pris än man avtalat om, eller så kan köparen välja att häva köpet. Den hävningsförklaring som köparen måste avge, skall avges inom en skälig tid efter den neutrala reklamationen, eller inom skälig tid efter den tid som säljaren har på sig att företa avhjälpande eller omleverans. Det finns en undantagssituation då tidsfristerna som gäller för den neutrala reklamationen och kravet på avhjälpande eller omleverans inte är aktuella, det vill säga då tidsfristerna inte gäller. Det är när säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder.

Om vi istället går över till att prata om säljarens rätt att häva köpet så kan först och främst nämnas att de situationer som blir aktuella är då köparen försummar att antingen betala, hämta varan eller ta emot varan. Det krävs då av säljaren att han meddelar köparen om att han avser att häva köpet, innan det att köparen hinner fullgöra sina förpliktelser, det vill säga innan köparen hinner betala, hämta eller mottaga varan.

Hävningsmeddelandet har en dubbel effekt i svensk rätt. Dels fungerar det, som beskrivits ovan, som en reklamation. Det fungerar emellertid också som en disposition. Ur ett avtalsrättsligt perspektiv kan man se hävningsförklaringen som ett så kallat påbud. Det vill säga att den hävande parten påbjuder att man ställer in fortsatt fullgörelse av avtalet och att om det redan utväxlats prestationer så skall de återgå. Detta leder då alltså till att den hävande parten avstår från rätten till fullgörelse, som är grundläggande för avtalet.

Bläddra bland juridiska artiklar