Hävning vid successiva leveranser


Successiva leveranser innebär helt enkelt att en säljare och en köpare avtalar om att hela leveransen inte skall skickas på en gång, utan att leverans av varan kommer att ske vid flera tillfällen. Det kan naturligtvis finnas olika anledningar till varför man avtalar om det. Exempelvis kanske säljaren inte har den kvantitet i lager som köparen beställt och kanske kan skicka en del av beställningen genast och sedan själv beställa in resten för att därefter leverera det till köparen. Det kan också vara så att det rör sig om färskvaror, om köparen exempelvis gjort en beställning på kött, kanske han inte vill ha hela leveransen på en gång för att inte riskera att det blir dåligt och således inte går att sälja vidare. Då kanske man kommer överens om att det skall ske genom flera leveranser i mindre kvantiteter istället.

Om säljaren inte levererar inom avtalad tid, det vill säga hamnar i dröjsmål, eller om han avlämnar en felaktig delleverans så kan det ge köparen en rätt att häva köpet i fråga om delleveransen. När man bedömer om fel föreligger utgår man från de hävningsregler som gäller för hävning i övrigt. Oavsett om köparen vill häva köpet på grund av säljarens dröjsmål med att leverera eller på grund av att säljaren avlämnat en felaktig vara så gäller alltså, i enlighet med de i övrigt gällande hävningsbestämmelserna, att köparen får häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta.

I de fall det successiva inslaget också ligger på köparens prestation, det vill säga att betalningen skall ske successivt allteftersom avlämnande sker, så har säljaren samma hävningsmöjligheter som köparen har vid felaktig leverans eller dröjsmål på säljarens sida. Om köparen alltså är i dröjsmål med att betala någon delleverans, får säljaren häva köpet beträffande den delleveransen, dock förutsatt att betalningsdröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott eller att köparen inte betalat inom en icke oskäligt kort tilläggstid.

Om det redan uppkommit en situation då säljaren hamnat i dröjsmål med att leverera varan eller om en delleverans visat sig felaktig, kan detta leda till att det finns anledning för köparen att anta att även kommande delleveranser inte kommer att ske avtalsenligt. Om de befarande framtida avtalsbrotten uppfyller de hävningsförutsättningar som beskrivs i lagen, kan köparen få rätt att häva även en eller flera framtida delleveranser. Köparen kan alltså under vissa förutsättningar få rätt att häva köpet i fråga om en eller flera delleveranser, trots att något avtalsbrott ännu inte skett. Det bör understrykas att det avtalsbrott som redan inträffat och som således leder till misstanken om framtida avtalsbrott inte behöver vara hävningsgrundande. Det är alltså tillräckligt att det gällande den tidigare delleveransen endast förekommit ett ”fel” eller ”dröjsmål”. Det avtalsbrott som man befarar att skall inträffa i fråga om kommande delleveranser måste däremot uppfylla förutsättningarna för hävning. Reglerna på det här området ser ut som de gör på grund av att man utgår ifrån att om en person begått ett avtalsbrott, så finns en större risk för att personen skall slarva med att uppfylla sin del av avtalet. Man tar inte hänsyn till hur allvarligt avtalsbrottet som personen begått varit när man gör detta antagande om att det föreligger en risk för att personen kommer att slarva med att fullgöra sin prestation enligt avtalet.

Regeln om hävningsrätt för befarade avtalsbrott vid successiva leveranser är lite speciell och man kan säga att den utökar köparens hävningsrätt jämfört med vad som skulle varit fallet om han hade slutit avtal om en serie självständiga leveranser enligt ett så kallat ramavtal. För ramavtalen gäller att det rör sig om en serie självständiga köp, där man för vart och ett av dem får bedöma huruvida hävningsrätt föreligger eller inte. Om det är så att det är köparen som begått avtalsbrottet, genom att ha försummat att betala säljaren för en delleverans, så har säljaren en rätt att häva avtalet gällande en senare delleverans, förutsatt att det finns anledning att anta att dröjsmålet med betalning som ger rätt till hävning kommer att upprepas. Denna regel kan tyckas vara ganska sträng mot köparen, eftersom man presumerar att en hävningsgrundande betalningsförsummelse kommer att inträffa.

Bläddra bland juridiska artiklar