Hävning vid konkurs


En situation som kan vara viktig att känna till reglerna kring är den då man ingår ett avtal och innan avtalet är fullbordat försätts den ena parten i konkurs. Konkurs kan gälla både privatpersoner och företag. Gäller det en privatperson talar man om personlig konkurs, men det kan belysas att de allra flesta konkurser gäller företag. Konkurs innebär att i princip alla tillgångar som en skuldsatt person eller ett företag har, tas om hand och används för att betala av alla skulder som personen eller företaget har.

Utgångspunkten och huvudregeln är att konkursboet då har rätt att träda in i avtalet istället och motparten har samtidigt en rätt att kräva att konkursboet inom en skälig tid meddelar denne om att det vill inträda i avtalet. Om konkursboet väljer att inträda i avtalet finns det möjlighet att ställa vissa krav på konkursboet. Om konkursboet inträtt i avtalet och den tidpunkt då man bestämt att avtalet skall fullgöras har inträffat, så innebär det att motparten har rätt att kräva att konkursboet fullgör sin prestation. Om fallet skulle vara så att motparten har medgett anstånd måste konkursboet ställa godtagbar säkerhet för sin fullgörelse, så att motparten kan vara säker på att konkursboet verkligen kommer att fullgöra sin prestation. Dessutom måste denna säkerhet ställas utan oskäligt uppehåll. Motparten kan i vissa fall kräva att konkursboet ställer säkerhet trots att tiden för fullgörelsen ännu inte inträtt. Det krävs då att det av någon särskild anledning är nödvändigt att det av konkursboet ställs säkerhet för att skydda motparten mot förlust.

När blir det då aktuellt med hävning i dessa situationer? Om konkursboet bryter mot någon av förpliktelserna ger det motparten en rätt att häva köpet. Alltså den första situationen som berättigar motparten till hävning av köpet är den då konkursboet inte inom skälig tid efter krav om det, lämnar besked till motparten om att det vill inträda i avtalet. Den andra situationen som berättigar motparten till hävning är den då konkursboet inte rättar sig efter de krav som motparten har rätt att ställa på det, när konkursboet inträtt i avtalet såsom part.

Säljaren har en möjlighet att kräva att varan lämnas tillbaka till honom om det skulle vara så att varan överlämnats till köparen eller dennes konkursbo efter det att en ansökan om företagsrekonstuktion har gjorts beträffande köparen eller om köparen försatts i konkurs och betalning inte har skett. Det kan vara på sin plats att här kort nämna vad företagsrekonstruktion innebär. Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs avsett för företag som har ekonomiska problem, men som på sikt har en möjlighet att överleva. Det finns dock några undantag, då varan inte behöver lämnas tillbaka till säljaren. Om köparen eller dennes konkursbo betalar direkt behöver inte varan lämnas tillbaka till säljaren. Inte heller i den situationen att köpesumman ännu inte förfallit till betalning behöver varan lämnas tillbaka till säljaren. En sista situation då varan inte måste lämnas tillbaka till säljaren är den då köparen eller konkursboet efter uppmaning ställer godtagbar säkerhet för betalning. Dessutom måste det ske inom skälig tid. Om fallet skulle vara så att konkursboet har sålt varan eller på något annat sätt har förfogat över varan, som innebär att den inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändrad och oförminskad, så skall det anses som att konkursboet har inträtt i avtalet.

Bläddra bland juridiska artiklar