Hävning vid anteciperat avtalsbrott


Det finns en bestämmelse som ger en part rätt att i vissa fall häva köpet på grund av anteciperat avtalsbrott. Innan ett avtalsbrott som ger rätt till hävning har inträffat, finns det stor anledning till att det uppställs stränga förutsättningar för hävningsrättens utövande. Detta är viktigt då hävning är en definitiv disposition, till skillnad från exempelvis stoppningsrätten.

De stränga förutsättningarna tar sig uttryck i lagen där man kan utläsa följande ” Står det klart att det kommer att inträffa ett avtalsbrott som ger en part rätt att häva köpet, får denne häva redan före tiden för fullgörelsen”. Att det måste stå klart är ett strängt krav, då man inte lämnar något som helst utrymme för att ett avtalsbrott kanske inte kommer att inträffa. Man måste alltså vara helt säker, det måste stå klart, att ett avtalsbrott faktiskt kommer att inträffa och det räcker således inte med att det finns ”starka skäl att anta” eller liknande. För att kunna häva köpet på grund av ett förväntat avtalsbrott krävs att förutsättningarna för hävning skall vara uppfyllda. Vill man häva köpet i förtid, det vill säga innan ett avtalsbrott faktiskt inträffat, måste man alltså göra samma bedömning som man gör i det vanliga hävningsfallen, det vill säga när avtalsbrottet redan inträffat vid tidpunkten för hävning.

Den som får en hävningsförklaring, det vill säga den part till vilken hävningen av köpet riktar sig, kan ställa godtagbar säkerhet för att på så sätt göra hävningsförklaringen verkningslös. Denna säkerhet måste för övrigt ställas inom rimlig tid. När man talar om en obefogad hävning, syftar man på de fall en hävningsförklaring lämnas utan att förutsättningarna för att få häva köpet är uppfyllda. Då kan man hur som helst utgå ifrån att den som lämnat hävningsförklaringen (den obefogade hävningsförklaringen) inte kommer att fullgöra vad som ålagts honom enligt avtalet. Om det exempelvis är köparen som lämnar den obefogade hävningsförklaringen kan man nog med säkerhet anta att denne inte kommer att betala för varan. Den som då mottager den obefogade hävningsförklaringen kan välja mellan att antingen kräva att motparten fullgör sin prestation enligt avtalet eller också så kan han i sin tur häva köpet och dessutom kräva skadestånd av motparten för att denne inte fullgjort sin prestation enligt avtalet. Det finns dock ett undantag för det sistnämnda. Säljaren kan nämligen inte häva köpet om varan kommit i köparens besittning.

Här är det för övrigt viktigt att veta vad som menas med köparens besittning, då det inte endast innebär den situationen då varan rent fysiskt finns hos köparen. Dock kan säljaren under de förhållandena häva köpet om han förbehållit sig rätten att göra det trots att varan då kommit i köparens besittning. Detta förbehåll måste då ha skett senast i samband med avtalets ingående.

Bläddra bland juridiska artiklar