Fullgörelse


Principen ”pacta sunt servanda” som är latin och betyder ”avtal skall hållas” är en central princip och för att man på köprättens område skall kunna säkra dess efterlevnad krävs bland annat att det finns en rätt att kräva fullgörelse. Rätten att kräva fullgörelse är alltså en rätt att kräva att den andra parten fullföljer vad som ålagts honom i avtalet. Det finns en risk för att säljarens löfte om att leverera en viss vara vid en viss tidpunkt inte skulle fylla någon funktion om köparen inte skulle ha en rätt att kräva fullgörelse, alltså att det skulle kunna bli svårt att lita på att säljaren faktiskt skulle fullfölja vad han utlovat om köparen inte skulle ha möjlighet att kräva vad man faktiskt avtalat om. Köparens betalningsvilja skulle även kunna påverkas negativt om rätten till fullgörelse inte skulle finnas. När blir då denna rätt att kräva fullgörelse aktuell? Naturligtvis blir det inte aktuellt om inte säljaren gör sig skyldig till dröjsmål.

Även när det finns något fel i varan har köparen en rätt att kräva att säljaren fullgör sin prestation. Vad som blir aktuellt då är vanligen i första hand avhjälpande, det vill säga att säljaren på något vis avhjälper felet och levererar samma vara felfri till köparen eller omleverans, det vill säga att säljaren helt enkelt levererar en ny och felfri vara till köparen.

Det finns ett undantag då säljaren inte behöver fullgöra sin prestation. Det gäller i de fall det skulle föreligga ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller det skulle krävas uppoffringar som inte skulle vara rimliga med hänsyn till köparens intresse av säljaren fullgör köpet. Man ställer alltså köparens intresse av att köpet fullgörs mot vad det skulle innebära för säljaren att behöva fullgöra sin prestation. Det blir helt enkelt en avvägning mellan vad parterna har att vinna och förlora på att köpet fullbordas. Man tar också hänsyn till hur lång tid säljaren skulle behöva göra oskäliga uppoffringar och så vidare. Om det enbart pågår under en kort tid, och att säljaren alltså inom rimlig tid inte längre skulle behöva göra oskäliga uppoffringar, så får köparen dock kräva att säljaren fullgör köpet. Det är också viktigt för köparen att tänka på att han inom rimlig tid måste kontakta säljaren och framställa sitt krav, annars förlorar han sin rätt att kräva att säjaren fullgör sin prestation.

Det är viktigt att komma ihåg att denna rätt att kräva fullgörelse fungerar åt båda hållen. Det vill säga att säljaren också har en sådan rätt och inte endast köparen. Vad som blir aktuellt då är att säljaren har rätt att kräva att köparen fullgör sin betalningsförpliktelse, det vill säga att han betalar vad man i avtalet kommit fram till. Om varan inte avlämnats måste säljaren inom rimlig tid framställa sitt krav för att inte förlora sin rätt att kräva fullgörelse. Om det gäller en vara som skall tillverkas eller skaffas fram just för en viss köpare och denna köpare avbeställer varan får säljaren inte hålla fast vid köpet genom att fullfölja tillverkningen, vidta andra förberedelser för avlämnandet och kräva betalning. Dock finns det även här ett undantag. Detta undantag gäller när ett avbrott skulle medföra en väsentlig olägenhet för säljaren eller risk för att hans förlust till följd av avbeställningen inte blir ersatt.

När köparen har en skyldighet att medverka till köpet kan det vara viktigt för säljaren att kunna kräva fullgörelse från köparens sida. Det gäller då i princip samma regler som när säljaren är i dröjsmål och köparen kan kräva fullgörelse. Huvudregeln är alltså här att säljaren får hålla fast vid köpet och kräva att köparen medverkar till köpet. Vad man här menar med medverkan är dels att köparen skall göra vad som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra sin prestation, och dels så krävs det av köparen att han hämtar/tar emot varan.

Ett undantag från huvudregeln gäller när det föreligger ett oövervinnerligt hinder för köparen eller om hans medverkan skulle kräva orimliga uppoffringar med hänsyn till säljarens intresse av att köparen medverkar till köpet. Om så är fallet är köparen alltså inte skyldig att medverka till köpet. Precis som i de fall då säljaren är i dröjsmål gäller också här att om något sådant förhållande upphör inom skälig tid kan säljaren ändå kräva att köparen medverkar till köpet.

Bläddra bland juridiska artiklar