Fel i varan - rättsliga fel


De fel som kan finnas i en vara kan vara av olika slag. Det finns till exempel regler som behandlar faktiska fel i varan, sådana fel är exempelvis att varan är trasig eller saknar någon egenskap som man avtalat om att den skulle ha och så vidare. Vad som skall behandlas här är rättsliga fel. Med rättsliga fel avses att tredje man har äganderätt, panträtt eller någon annan liknande till varan knuten rättighet. Parterna i en sådan situation är alltså, förutom köparen (som vi här kan kalla K), och säljaren (som vi här kan kalla S), även en tredje part, tredje man (som vi här kan kalla TM). Exempelvis är det möjligt att en situation uppstår där S säljer en vara till K, trots att S inte varit den rätte ägaren till köpeobjektet, utan den rätte ägaren är en TM. Man säger då att det funnits ett rättsligt fel i varan, alltså i förhållandet mellan S och K.

Om köparen inte kände till att det fanns en tredje man med exempelvis äganderätt till köpeobjektet, det vill säga om han inte kände till det rättsliga felet och det heller inte finns något som tyder på att han borde ha känt till det, så har köparen alltid rätt till ersättning för den skada som han lider på grund av ett rättsligt fel. Det rättsliga felet skall för övrigt ha funnits vid köpet för att köparen ska ha rätt till ersättning. Köparen har också vid rättsliga fel en möjlighet till åtgärder i form av avhjälpande, omleverans, prisavdrag och/eller hävning. Det finns också en rätt för köparen att hålla inne betalningen, och att kräva skadestånd.

Avhjälpande innebär att köparen har rätt att kräva att säljaren undanröjer felet. Detta skall ske utan någon kostnad eller annat besvär för köparen, men samtidigt får det inte innebära en oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Observera att begränsningen alltså bara gäller om kostnaden för säljaren är oskälig, om kostnaden för att avhjälpa felet innebär en skälig kostnad för säljaren, har köparen alltså rätt att få felet avhjälpt. Så länge säljaren inte handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, krävs vidare att köparen meddelar säljaren inom skälig tid att han häver köpet (kravet på reklamation).

Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen har han rätt att kräva omleverans, det vill säga kräva att få en ny vara av säljaren, som inte är belastad med något rättsligt fel. Det krävs att säljaren insåg eller borde ha insett att avtalsbrottet skulle vara av väsentlig betydelse för köparen. Ett undantag till köparens rätt att kräva omleverans föreligger när det är fråga om en vara som fanns vid köpet och som med hänsyn till sina egenskaper och till vad parterna måste antas ha förutsatt inte kan ersättas med någon annan vara. Så länge säljaren inte handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, krävs vidare att köparen meddelar säljaren inom skälig tid att han häver köpet (kravet på reklamation).

För avhjälpande och omleverans gäller att säljaren har rätt att företa någon av dessa åtgärder, även om köparen inte kräver det. Detta förutsatt att det sker på säljarens bekostnad och inte innebär någon väsentlig olägenhet för köparen.

Om det av någon anledning inte blir aktuellt med avhjälpande eller omleverans får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (se nästa stycke för hävning). Ett undantag från rätten till prisavdrag föreligger när köpet gäller begagnade varor på auktion. Prisavdraget skall beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick.

Säljaren har också en möjlighet att häva köpet, en förutsättning är att det rättsliga felet utgör ett avtalsbrott av väsentlig betydelse för köparen. Det krävs dessutom att säljaren kände insåg det, eller åtminstone borde ha insett att det skulle vara av väsentlig betydelse för köparen. Så länge säljaren inte handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, krävs vidare att köparen meddelar säljaren inom skälig tid att han häver köpet (kravet på reklamation). Den skäliga tiden räknas från den tidpunkt då köparen upptäcker felet, eller borde ha upptäckt felet.

Bläddra bland juridiska artiklar