Bortfall av rätt till hävning och omleverans


Här skall beskrivas en situation då hävningsrätten bortfaller, det vill säga går förlorad. När en hävning av ett köpeavtal skett innebär det kort och gott att parternas prestationer, om de ännu inte verkställts, skall ställas in (eller inhiberas, som man vanligtvis uttrycker det). I de fall då avtalet antingen helt eller endast delvis har fullgjorts så innebär hävningen att parternas prestationer skall återställas (eller restitueras, som man vanligtvis uttrycker det). Om köparen exempelvis tagit emot varan innan tiden då hävning av köpet görs, så innebär det att köparen skall återlämna varan till säljaren.

Ett problem som kan dyka upp är det att köparen av någon anledning inte förmår fullgöra sin restitutionsförpliktelse, det vill säga att i väsentligen oförändrat och oförminskat skick återlämna varan till säljaren. Huvudregeln som reglerar denna situation säger att köparen i sådant fall, det vill säga när han inte förmår att återlämna varan i väsentligen oförändrat och oförminskat skick, förlorar sin rätt att häva köpet eller kräva omleverans. Anledningen till att man talar om att varan skall återlämnas i just väsentligen oförändrat och oförminskat skick är helt enkelt att köparen naturligtvis måste kunna använda varan när han tagit emot den, innan det blir aktuellt med hävning. Det är ju inte självklart att köparen redan vid den tidpunkten vet att han senare kommer att häva köpet. Det kanske inte har inträffat någonting vid den tidpunkten som skulle få honom att överväga att häva köpet. Därför kan man alltså inte förvänta sig att köparen kan återlämna varan i helt oförändrat och oförminskat skick. Det kan för övrigt nämnas att det kommer att fokuseras på hävningsrätten bortfall i denna text, men det kan noteras att förutsättningarna för omleverans är desamma som förutsättningarna för hävning och således ser regelverket likadant ut vare sig det gäller omleverans eller hävning.

Från ovan nämnda huvudregel om att hävningsrätten förutsätter att varan återlämnas väsentligen oförändrad och oförminskad, finns några undantag som presenteras nedan.

Det kanske viktigaste undantaget gäller situationen då varan förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom sin egen beskaffenhet eller något annat förhållande som inte beror på köparen. Detta undantag innebär att risken för att varan förstörs går tillbaka och hamnar på säljaren, när köparen har hävningsrätt. Även den situationen att varan förstörts av en olyckshändelse innefattas i detta undantag. Dock förutsätts naturligtvis även då att förutsättningarna för hävning är uppfyllda.

Det andra undantaget från huvudregeln gäller situationen då varan har förstörts, försämrats eller minskat till följd av en åtgärd som varit behövlig för att undersöka om varan är felfri. Köparen har alltså undersökt varan för att se om den stämmer överens med vad han avtalat om med säljaren. Här kan poängteras att undersökningen av varan alltså måste ha varit behövlig för att hävningsrätten inte skall gå förlorad. Det kan exempelvis röra sig om en vara tillverkad i trä, där det kan vara nödvändigt att göra ingrepp i varan för att undersöka om den är mögelskadad.

Det tredje undantaget gäller den situationen att varan helt eller delvis har sålts vidare i vanlig ordning eller använts av köparen för förutsatt bruk innan han märkte eller borde ha märkt det fel på grund av vilket han vill häva köpet eller kräva omleverans. Detta undantag kan tyckas vara lite krångligt att förstå och skall därför förklaras lite utförligare. Det handlar alltså i stort sett om att köparen vidtar åtgärder med varan innan han märkte eller borde ha märkt det hävningsgrundande felet. Om vi tar exemplet att varan köpts av en återförsäljare. I en sådan situation kan det mycket väl hända att det hävningsgrundande felet inte upptäcks förrän av näste köpare, det vill säga den person som återförsäljaren i sin tur säljer varan vidare till. Det kan under vissa omständigheter innebära en fördel för bägge parter, det vill säga för såväl köpare som säljare, att köparen fortsätter att använda varan trots att köparen upptäckt ett fel i varan. Det är dock viktigt för köparen att komma ihåg att det innebär ett risktagande för honom att fortsätta använda varan trots att han upptäckt ett fel i den. Det innebär en risk av den anledningen att om felet enligt en objektiv bedömning är hävningsgrundande kan köparen inte åberopa det tredje undantaget när den fortsatta användningen av varan medför att den inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändrad och oförminskad.

Ett ytterligare undantag finns från huvudregeln. Köparen har en rätt att behålla sin hävningsrätt om han ersätter säljaren för den värdeminskning som uppstått genom att varan försämrats eller minskat. Detta undantag innebär att, så länge det finns möjlighet att återlämna varan till säljaren, så kan köparen bevara sin hävningsrätt. Något som försvårar det kan exempelvis vara att varan sålts vidare till en annan köpare som tänker behålla den.

Bläddra bland juridiska artiklar