Böter


När man funnits skyldig till att ha begått ett brott döms man vanligen till det straff som finns stadgat för brottet ifråga. Böter anses som ett av de mildare straffen. Följaktligen är det framförallt i samband med mindre allvarliga brott som gärningsmannen ådöms att betala böter. Böter tillfaller staten. Det är alltså inte eventuella brottsoffer, vilka drabbats av gärningsmannens brottsliga agerande, som mottar böterna. I vissa fall förpliktigas en gärningsman, utöver straffet att betala böter eller ådömas någon annan form av påföljd, även att betala skadestånd till brottsoffer. Att observera är emellertid alltså att böter och skadestånd är olika saker.

Det förekommer flera olika sorters böter: dagsböter, penningböter och normerade böter. Dagsböter är den vanligaste formen och normerade böter den mest ovanliga. Emellanåt fastslås uttryckligen i stadgandet rörande ett visst brott vilken sorts böter som skall utdömas ifall brottet begåtts, men ibland anges inte uttryckligen vilken sorts böter som gärningsmannen skall betala. Är det inte föreskrivet vilken sorts böter som åsyftas innebär det oftast att det är dagsböter som blir aktuella, men under vissa omständigheter kan det istället bli fråga om penningböter. I vissa fall kan en gärningsman, förutom att dömas till att betala böter, samtidigt dömas till ytterligare någon påföljd. Det är exempelvis ganska vanligt att man döms till villkorlig dom samt böter. Även skyddstillsyn kan kombineras med böter och detsamma gäller för ungdomsvård.

Att ådömas dagsböter innebär att man betalar en fastställd summa per dag, i ett fastslaget antal dagar. Som minst kan man som grundprincip dömas att betala 30 dagsböter och som mest 150 dagsböter. Under speciella omständigheter kan emellertid 200 dagsböter bli aktuellt. Antalet dagsböter beror framförallt på vilket straffvärde som det begångna brottet bedöms ha – det handlar alltså om hur pass allvarligt brottet anses. Detta med hänsyn till vilken typ av brott det rör sig om, men exempelvis också med beaktande av omständigheter såsom vilken skada och kränkning brottet inneburit samt vilken avsikt gärningsmannen hade med sitt agerande. Hur stor summa som gärningsmannen döms att betala varje dag (dagsbotens storlek) beror på dennes personliga förhållanden. Man tar bland annat hänsyn till gärningsmannens inkomst, förmögenhet, eventuella försörjningsskyldighet samt ekonomiska förhållanden i övrigt. Tanken är alltså att en person med god ekonomi får betala ett högre belopp, medan en person med mindre goda ekonomiska förhållanden får betala ett lägre belopp. Meningen är förstås att systemet med dagsböter på så vis skall bli mer rättvist. Som huvudregel kan en dagsbot lägst vara på 50 kr. och som mest på 1000 kr. I vissa speciella fall kan dock storleken på dagsboten jämkas och bli lägre än vad huvudregeln anger. Som minst kan den totala summan att betala bli 750 kr., vilket därmed innebär att man som allra lägst kan dömas att betala 25 kr. per dag i 30 dagar.

När det gäller penningböter betalar man en bestämd klumpsumma, istället för en viss summa pengar i ett visst antal dagar. Penningböter ses vanligen som en mildare påföljd än dagsböter och förekommer främst i samband med de minst allvarliga brotten. Vid penningböter kan man som lägst dömas att betala 200 kr. och som mest 4000 kr. Vad gäller normerade böter, så är det extremt ovanligt att man döms att betala den sortens böter. Det kan variera något hur man beräknar storleken på normerade böter; det anges särskilt i samband med stadganden rörande brott där normerade böter förekommer som påföljd. En nämnvärd regel som gäller överlag är att den minsta summa man kan dömas att betala vid normerade böter är 100 kr.

Avslutningsvis skall sägas att om en person som dömts att betala böter inte betalar böterna ifråga på fastslaget vis, så finns i vissa fall risken att bötesstraffet omvandlas till ett fängelsestraff istället. Man brukar säga att bötesförvandling kan ske och att gärningsmannen därmed kan dömas till ett förvandlingsstraff. Som lägst kan ett förvandlingsstraff bestå av fängelse i 14 dagar och som mest blir fängelse i 3 månader aktuellt.

Bläddra bland juridiska artiklar