Trånga farleder till sjöss


I en trång passage eller farled till sjöss finns det bestämmelser om hur de olika fartygen ska agera och styra. Precis som för bilar på allmänna vägar gäller högertrafik även för fartyg. Fartygen ska alltså hålla sig till höger sida. Fartyget är skyldigt att hålla så pass mycket till höger som är möjligt med tanke på säkerheten och framkomligheten.

Om den trånga passagen eller farleden är så pass trång att endast ett fartyg kan passera denna farled på ett säkert sätt får inte fartyg och fritidsbåtar under 20 meter eller segelfartyg hindra ett stort fartyg från att passera. I dessa fall ska de små fartygen således hålla undan för det större, om endast det stora fartyget kan passera säkert. Fiskefartyg som håller på att fiska får inte heller hindra ett annat fartyg att passera en trång farled eller ett trångt farvatten. Det ska även poängteras att fartyg endast får ankra i en trång farled om omständigheterna verkligen kräver det.

Inget fartyg får korsa en trång farled eller farvatten om detta innebär att ett annat fartyg hindras att passera denna farled eller farvatten. Detta gäller när det fartyget som håller på att passera endast kan passera denna trånga farled eller farvatten på ett säkert sätt. Om det passerande fartyget är osäkert på det korsande fartygets avsikter har denne rätt att använda sin ljudsignal.

Om ett fartyg åker ikapp ett annat fartyg i en trång farled är huvudregeln att det fartyg som kör ikapp det andra fartyget ska hålla undan för det fartyget framför. Om ett fartyg kör ikapp ett annat fartyg i en trång passage eller farled eller farvatten och detta fartyg endast kan köra om på ett säkert sätt om fartyget framför handlar på ett visst sätt ska fartyget signalera till det andra fartyget. För att signalera att fartyget tänker köra om på höger sida om det andra fartyget ska först två långa signalljud användas och därefter ett kort signalljud. För att signalera att avsikten är att köra om på vänster sida används först två långa signalljud och därefter två korta signalljud. Samtycker fartyget framför till omkörningen ska denne också signalera om detta. Då ska denna använda ett långt, ett kort, ett långt och därefter ett kort signalljud. Om fartyget framför däremot är osäker om omkörningen ska detta signaleras med minst fem korta signalljud.

Om ett fartyg närmar sig en trång farled eller farvatten eller ett krön och det kan eventuellt finnas andra fartyg som inte syns på grund av hinder, ska fartyget närma sig med uppmärksamhet och försiktighet och även signalera om att fartyget är på väg. Denna signal ska bestå av ett långt signalljud. Om det finns fartyg som inte syns ska dessa signalera tillbaka med ett långt signalljud. Alltså varje fartyg ska signalera med ett långt signalljud var.

Bläddra bland juridiska artiklar