Konossement


Konossement (Bill of lading) är en form av transportdokument som är vanligt förekommande inom sjötransporten. Detta dokument fungerar som ett bevis på att transportören har tagit emot eller lastat godset och att det finns ett sjötransportavtal. Ett transportdokument anses inte automatiskt vara ett konossement, utan dokumentet måste uppfylla vissa kriterier. Transportdokumentet anses vara ett konossement om det betecknas med ordet konossement. Det är emellertid inget krav att det måste betecknas med ordet konossement, men det måste innehålla ett löfte från den som transporterar godset att lämna ut godset endast mot att giltigt dokument kan uppvisas.

Det vanligaste är att konossementet utfärdas av befälhavaren eller genom en agent som genom en fullmakt gör detta för befälhavarens räkning. När befälhavaren har undertecknat konossementet anses det vara undertecknat å transportörens vägnar. Transportören försäkrar att godset har lastats och ger då ut ett konossement. Transportören har en skälig undersökningsplikt att undersöka att uppgifterna om det gods som mottagits och som ska tas in i konossementet är riktiga. Har redaren skälig misstanke om oriktigheter i uppgifterna ska han lämna förbehåll om detta i konossementet, som då blir ett orent konossement.

I konossementet finns villkoren för godsets transport och för dess utlämnande. Här finns det bland annat uppgifter om vad det är som transporteras, godsets vikt eller mängd och märkning för att kunna identifiera rätt gods. I konossementet ska det även finnas uppgifter om godset har eventuella farliga egenskaper och annan viktig information om godset. Konossementet ska även innehålla uppgifter om lastnings- och lossningshamnen och eventuell överenskommelse om tiden för godsets utlämnande. Det är viktigt att så mycket information som möjligt om själva transporten, godset och dess utlämnande finns med i konossementet då detta fungerar som bevis. Exempelvis kan transportören bli ansvarig för skada mot tredje man som löst in konossementet i tron att uppgifterna i det är riktiga, om transportören insåg eller borde ha insett att konossementet var vilseledande för tredje man.

Det som gör konossementet speciellt, till skillnad mot vanliga avtal mellan två parter, är att det klassas som en form av skuldebrev. Att konossementet är ett skuldebrev fastställs i sjölagen genom att det kan ställas till innehavaren, till viss man, till viss man eller order. Dokumentet är alltså en negotiabel värdehandling, vilket innebär att godset kan säljas under hela transporttiden genom att konossementet överlåts till den nya köparen, som därefter kan välja att sälja det vidare till en annan köpare. Detta är utgångspunkten, om det inte uttryckligen föreskrivs i konossementet att det inte får omsättas. Transportören har därför endast vetskap om vad som transporteras och destinationen, och inte vem som ska ta emot godset. Endast innehavare av giltigt konossement har rätt att få ut det transporterade godset på destinationsorten. Om flera konossementinnehavare anser att de har rätt att få ut samma gods har redaren skyldighet att lämna godset till tredje mans vård till dess att det är fastställt vem som har rätt till godset.

Bläddra bland juridiska artiklar