Bortfraktarens ansvar vid transport av passagerare och resgods


Vid sjötransporter är bortfraktaren ansvarig för händelser under resans gång som leder till att en passagerare drabbas av personskada. Bortfraktaren är däremot endast ansvarig om det visar sig att skadan beror på bortfraktarens fel eller vårdslöshet eller av någon som bortfraktaren ansvarar för. Bortfraktaren är även ansvarig för skada som passagerare lider till följd av förseningar med resan. Det har ingen betydelse om resans försening beror på en händelse som inträffat under resans gång. Anses bortfraktaren vara ansvarig för personskada eller skada som passageraren lider på grund av försening ska denne ersätta passageraren för dennes skador.

Förutom personskada på passagerare eller skada på grund av förseningar kan bortfraktaren även bli ansvarig för skador på passagerarens resgods. Uppstår det skada på grund av att resgods går förlorat eller skadas på grund av något som inträffar under resans gång är bortfraktaren ansvarig för detta om skadan beror på fel eller vårdslöshet från bortfraktarens sida eller av någon som bortfraktaren ansvarar för. Bortfraktaren är även ansvarig för skada som uppkommer på grund av att resgodset försenas. När det gäller skada på grund av förseningar med en passagerares resgods har det ingen betydelse om förseningen beror på något som har inträffat under resans gång. Bortfraktarens ansvar för försening sträcker sig inte bara till när resgodset når destinationsorten, utan även dröjsmål med utlämnandet av resgodset.

Har bortfraktaren tagit emot dyrbarheter såsom exempelvis värdepapper, konstföremål och smycken och parterna har avtalat om att egendomen ska transporteras under säker förvaring är bortfraktaren ansvarig för denna egendom och måste ersätta passageraren om det går förlorat eller förstörs. Om bortfraktaren däremot inte tagit emot denna typ av dyrbarheter för säker förvaring, ansvarar denne inte för detta och behöver således inte ersätta skadan. För att en passagerare ska känna sig trygg när dessa dyrbarheter transporteras är det alltså viktigt att avtala med bortfraktaren att resgodset ska transporteras under säker förvaring.

För att undgå ansvar och ersättningsskyldighet för skada som passageraren lider på grund av förseningar med resan måste bortfraktaren visa att skadan inte beror på att denne har agerat felaktigt eller vårdslöst och inte heller på grund av fel eller vårdslöshet av någon som bortfraktaren ansvarar för. Bevisbördan ligger alltså på bortfraktaren. Det ska poängteras att bortfraktarens ansvar således inte är ett så kallat strikt ansvar. Detsamma gäller om resgodset gått förlorat eller skadats eller om passageraren lider skada på grund av förseningar med resgodset. För personskada och förlust eller skada på handbagage gäller särskilda regler. Vid dessa skador undgår bortfraktaren endast ansvar om denne kan visa att skadan inte beror på fel eller vårdslöshet av denne när skadan har inträffat under en förlisning, sammanstötning, explosion, brand, strandning eller om skadan har uppkommit på grund av fel i fartyget.

Bläddra bland juridiska artiklar