Trafiksepareringssystem


Precis som på land där det finns utmärkta vägar att köra på finns det även utmärkta fartleder ute till havs. Det är nästan som vägar som fartygen ska framföras inom och de ska precis som på vägar hålla höger om det passerande fartyget. Dessa utmärkta leder som nästan är som motorvägar till havs kallas för trafiksepareringssystem.

Ett fartyg som framförs på ett trafiksepareringssystem ska följa trafikstråket och följa den riktning som fartleden anger. Riktningen på stråket och var stråket går finns utmärkt på de sjökort som Sjöfartsverket ger ut. Den som följer en sådan farled ska även se till så att separeringslinjen eller separeringszonen hålls väl fritt, om detta är praktiskt möjligt. Det är också viktigt att tänka på att man inte får ankra i ett trafiksepareringssystem eller i nära anslutning till dess ändpunkter om detta inte är nödvändigt.

Om det går ska man alltid försöka gå in i en farled vid någon av dess ändpunkter. Om ett fartyg däremot väljer att gå in i eller lämna en farled vid någon av dess sidor är det viktigt att tänka på att detta görs med så liten vinkel som är praktiskt möjligt i förhållande till farledens riktning. Om det inte är ett måste ska ett fartyg inte korsa ett trafiksepareringssystem. Om det däremot är frånkomligt ska farleden korsas så snabbt som möjligt i en så pass vinkelrätt vinkel som är praktiskt möjlig.

Om ett fartyg kan använda en trafikled i ett trafiksepareringssystem ska detta användas och fartyget får då inte använda en kusttrafikzon. Detta gäller då det finns ett trafiksepareringssystem angränsande till kusttrafikzonen och det är säkrare om fartyget framförs på trafikleden. Fartyg inom yrkestrafiken och fritidsbåtar som har en längd under 20 meter, segelfartyg och fiskefartyg som håller på att fiska får däremot använda kusttrafikzonen.

Det finns däremot undantag när ett fartyg får använda kusttrafikzoner trots att det finns en trafikled i ett angränsande område. Detta gäller när fartyget är på väg till eller från en hamn, offshoreanläggning, lotsstation eller annan position nära kusttrafikzonen. Fartyget får också använda kusttrafikzonen om detta krävs för att undgå fara.

Fartyget ska hålla sig inom farleden och får inte gå in i en separeringszon eller korsa en separeringslinje. Det finns däremot undantag från denna bestämmelse som medger att ett fartyg som korsar eller går in eller ur en farled eller går in i en separeringszon eller korsar en separeringslinje får göra detta om det är nödvändigt för att undgå fara. Det är även tillåtet för fiskefartyg om de håller på att fiska inom en separeringszon.

Om ett fartyg inte använder sig av ett trafiksepareringssystem ska fartyget se till så att det håller sig så långt ifrån det som är praktiskt möjligt. Fartyget får inte framföras längsmed farleden i nära anslutning till det. I sådant fall ska fartyget i stället befinna sig inom trafikledens område. Ett fiskefartyg som håller på att fiska inom ett trafiksepareringssystem får inte hindra ett annat fartygs passage om det andra fartyget följer trafikleden. Detsamma gäller fartyg under 20 meter och segelfartyg. De stora fartygen som följer trafiksepareringssystemen har alltså företräde och deras passage ska inte hindras. Detta gäller däremot inte fartyg med begränsad manöverförmåga som håller på att lägga ut, reparera eller ta upp undervattenskabel inom området och det krävs för att de ska kunna göra sitt jobb. Även de fartyg med begränsad manöverförmåga som håller på med arbete för att öka navigationssäkerheten i ett trafiksepareringssystem undantas från bestämmelsen.

Bläddra bland juridiska artiklar