Särskild ersättning vid bärgning (bärgarlön)


Den som har bärgat någon annans fartyg eller egendom har rätt till bärgarlön för detta. Bärgarlönen är inte ett i förväg bestämt belopp utan beräknas från fall till fall utifrån de rådande omständigheterna. Hänsyn tas till bland annat bärgarens ansträngning, resultatet och vilka faror som var förknippade med bärgningen.

Förutom bärgarlön kan bärgaren ha rätt till en särskild ersättning för bärgningen. Denna särskilda ersättning utgår främst om det bärgade fartyget eller dess last hotade att orsaka miljöskada. Den som bärgade den hotade fartyget eller lasten har då rätt till särskild ersättning för sina kostnader som uppkom vid bärgningen. Den särskilda ersättningen ska betalas av redaren och ägaren till fartyget.

Det ska poängteras att särskild ersättning i samband med bärgning endast ska betalas ut till bärgaren om denna ersättning uppgår till ett högre belopp än vad bärgarlönen uppgår till. Om bärgarlönen exempelvis uppgår till en miljon och särskild ersättning uppgår till en halv miljon, ska den särskilda ersättningen således inte betalas till bärgaren.

Det finns omständigheter som gör att den särskilda ersättningen ska uppgå till ett högre belopp än endast för att täcka bärgarens kostnader. Om det visar att bärgningen ledde till att miljöskada hindrades eller åtminstone begränsades kan detta leda till att den särskilda ersättningen höjs med upp till 30 procent av de kostnader som bärgaren haft i samband med bärgningen. Om bärgaren utfört bärgningen med särskild skicklighet, extra gott resultat, snabbt, det var stor fara och godset var värt mycket etc, kan den särskilda ersättningen däremot uppgå till högst 100 procent av kostnaderna om detta anses som rimligt.

För att räkna ut vilka kostnader bärgaren har haft under bärgningen, och därmed till vilket belopp den särskilda ersättningen ska uppgå till, ska man se vilka rimliga utlägg som bärgaren gjorde under bärgningen och ett rimligt belopp för den personal och utrustning som användes under bärgningen. Det måste ha funnits en anledning till varför utrustningen och personalen användes för att räkna med dessa som kostnader. Den särskilda ersättningens storlek påverkas också av hur snabbt arbetet utfördes, nyttan av fartyget eller annan utrustning som användes för bärgningen och även värdet på utrustningen som användes och hur denna utrustning användes.

Om bärgaren däremot inte försökte hindra eller begränsa miljöskadan, även genom oaktsamhet inte gjort detta, ska den särskilda ersättningen utgå med ett mindre belopp. Under vissa omständigheter kan detta även leda till att bärgaren inte har rätt till någon särskild ersättning alls. Ersättningen kan också utgå med ett mindre belopp eller inte utgå alls om bärgarens åtgärder ledde till att bärgningen försvårades på grund av fel eller oaktsamhet på bärgarens sida. Det samma gäller om det i själva verket var bärgaren som föranledde det hela på grund av fel eller oaktsamhet eller om bärgaren vid bärgningen gjorde sig skyldig till bedrägeri eller en annan oärlig handling.

Bläddra bland juridiska artiklar