Säker fart inom sjötrafiken


Fritidsbåtar och yrkestrafik till sjöss måste följa de hastighetsbegränsningar som finns utmärkta i hamnar, farleder etc men även när dessa begränsningar inte finns utmärkta kan den som styr fartyget vara tvungen att hålla nere på farten. För att undgå ansvar vid en olycka är ett av flera kriterier att fartyget ska ha hållit en säker fart.

Med säker fart menas att fartyget ska anpassa hastigheten utifrån de rådande omständigheterna så att fartyget kan utföra effektiva och lämpliga åtgärder för att inte kollidera. Säker fart innebär således att hastigheten inte ska vara högre än att fartyget kan manövrera och stanna inom lämpligt avstånd. Detta betyder att den säkra farten får betydelse beroende av vilka omständigheter som råder, både väderförhållanden och andra faktorer.

Det finns vissa omständigheter som särskilt ska beaktas för att avgöra om fartyget har hållit en säker fart. Bland annat har siktförhållanden under framfarten betydelse för vad som anses vara säker fart. Vissa dagar är sikten god och det är inga problem att hålla en viss fart, medans andra dagar kan det vara muligt och disigt och under dessa siktförhållanden kan samma hastighet vara betydligt högre än säker fart. Trafiktätheten har också betydelse för vad som anses vara säker fart. Är det många andra fartyg, fiskefartyg och fritidsbåtar inom ett begränsat område måste hastigheten anpassas utifrån dessa omständigheter.

Vad som anses vara säker fart för ett visst fartyg eller båt behöver inte vara säker fart för ett annat. Hänsyn tas alltså till det egna fartygets egenskaper. Bland annat beaktas manöverförmågan, där förmågan att väja undan under rådande förhållanden har betydelse, men även den tid det tar för fartyget att stanna. Även hur väl det egna fartyget syns med ljus och reflexer har betydelse, och hur väl man ser från fartyget. Utöver dessa omständigheter har väderförhållanden stor betydelse för vad som anses vara säker fart. Hur kraftig vinden är, hur stora vågor det är, strömförhållanden och avstånden till navigationsrisker har betydelse när man fastställer vad som är säker fart.

För fartyg med radar finns ytterligare omständigheter som ska beaktas. Det ska poängteras att de ovan nämnda omständigheterna även gäller för dessa fartyg. Vad som anses vara säker fart för dessa fartyg påverkas också av egenskaperna på radarutrustningen, hur bra denna är och vilka begränsningar den har. Hur radarns förmåga påverkas under olika väderförhållanden och möjligheten att olika hinder som exempelvis små fartyg och is inte upptäcks på tillräckligt avstånd har också betydelse. Förutom det som inte eventuellt upptäcks på radarn har även det som faktiskt märks på radarn också betydelse för vad som anses vara säker fart.

Vad som anses som säker fart är alltså svårt att säga i förväg. Det måste göras en bedömning från fall till fall utifrån de rådande omständigheterna för att fastställa om ett fartyg fördes fram i säker fart eller inte. Som nämnts ovan har både fartyget och dess utrustnings egenskaper betydelse, men även yttre förhållanden som exempelvis väder.

Bläddra bland juridiska artiklar