Passagerarens rättigheter och skyldigheter vid transport av passagerare och resgods


Bortfraktaren har flera rättigheter och skyldigheter under en transport av passagerare och resgods till sjöss. Även passageraren ansvarar dock i viss utsträckning för sitt eget resgods. Har bortfraktaren lidit skada eller om det har blivit skada på fartyget på grund av en passagerares resgods är passageraren skyldig att ersätta denna skada. Denna ersättningsskyldighet föreligger emellertid endast då skadan beror på att passageraren eller någon som denne är ansvarig för agerat felaktigt eller vårdslöst.

Passageraren är även skyldig att betala för sin resa, men även för eventuell kost eller annan tjänst under resan. Om passageraren inte betalat för något av detta har bortfraktaren rätt att inte lämna ut resgodset till passageraren. Passageraren måste alltså ha betalt för sig för att vara säker på att få ut sitt resgods. Det ska påpekas att det handlar om passagerarens resgods och inte handbagage. Om passageraren inte betalar för sig kan bortfraktaren förvara godset i säkert förvar och därefter sälja godset genom en offentlig auktion eller på något annat lämpligt sätt så att denne får betalt för det som passageraren är skyldig och för att täcka kostnaderna för förvaringen och försäljningen.

Om passageraren och bortfraktaren avtalat att ett specifikt fartyg ska sköta transporten är det detta fartyg som ska användas. Visar det sig däremot att detta fartyg har gått förlorat eller skadats innan resans början och det inte kan användas har passageraren inte rätt att kräva att transporten genomförs. Passageraren har rätt att själv häva transportavtalet om avgångstiden från den ort som resan ska börja blir väsentligen fördröjd. Dröjer det allt för lång tid med resan behöver passageraren alltså inte åka med och inte heller betala för biljetten. Är biljetten redan betald har passageraren rätt att kräva pengarna tillbaka.

Om det inträffar hinder för transporten under resans gång och det inte är skäligt att passageraren ska behöva vänta tills hindret är över ska bortfraktaren se till att passageraren och dennes resgods transporteras till destinationsorten på ett annat lämpligt sätt. Detta gäller även om fartyget efter det att resan har påbörjats går förlorat eller skadas så pass mycket att det inte kan användas. Passageraren behöver inte stå för dessa extra kostnader utan kostnaderna ska bortfraktaren betala. Om inte bortfraktaren ser till att passageraren och dennes resgods transporteras till destinationsorten på ett annat lämpligt sätt har passageraren rätt att häva avtalet. Om passageraren inte kan befinna sig på båten och måste gå i land på grund av exempelvis fartygshaveri har passageraren rätt att kräva att bortfraktaren betalar och på ett lämpligt sätt fixar uppehälle åt passageraren.

Om inte passageraren påbörjar sin resa eller om denne väljer att avbryta den har passageraren ändå en skyldighet att betala biljettpriset. Biljettpriset ska dock sättas ned om bortfraktaren tagit med en annan passagerare i dennes ställe eller på annat sätt har eller borde ha kunnat begränsa skadan av att passageraren inte åkte med eller avbröt resan. Om det finns skälig anledning till varför passageraren inte påbörjade eller avbröt sin resa (på grund av exempelvis sjukdom) behöver denne däremot inte betala för biljetten om bortfraktaren inom rimlig tid har meddelats om detta.

Om det uppstår omständigheter efter det att parterna har avtalat om transporten som innebär fara för passageraren eller fartyget på grund av exempelvis krig, uppror, sjöröveri eller något liknande har båda parterna rätt att häva avtalet. Det har ingen betydelse om resan har påbörjats eller inte. Väljer någon av parterna att häva avtalet ska passageraren och bortfraktaren stå för sina egna kostnader och skador.

Bläddra bland juridiska artiklar