Fartygs uppförande vid dålig sikt


Det finns många bestämmelser för hur olika fartyg ska uppträda ute till sjöss. En omständighet som inte är speciellt ovanlig i svenska vatten är att det kan vara dålig sikt på grund av dimma eller andra faktorer. Om ett fartyg färdas i ett område där det är dålig sikt eller närmar sig ett sådant område måste särskilda försiktighetsåtgärder vidtas. Bestämmelsen berör framför allt större fartyg inom yrkestrafiken, men gäller även för fritidsbåtar.

Först och främst är det viktigt att fartyget håller en säker fart när den färdas under dålig sikt. Vad som anses vara säker fart får avgöras utifrån de aktuella omständigheterna, både väderförhållanden och förhållanden som hänförs till fartyget. Ett stort containerfartyg har sämre manövrerings- och stoppförmåga än ett mindre fartyg och detta måste beaktas vid dålig sikt. Fartyg som framförs med hjälp av en motor ska hela tiden hålla maskineriet i beredskap på att göra en omedelbar manöver.

Om ett fartyg förs fram i nedsatt sikt och endast med hjälp av radarn märker att ett annat fartyg är i området ska det fastställas om de båda fartygen är på väg att närma sig varandra och om det finns risk att de kolliderar. Om det visar sig att ett annat fartyg är i närheten och att det finns risk för en kollision ska fartyget i god tid styra undan för att undvika det andra fartyget. Båda fartygen är skyldiga att agera så att de inte kolliderar med varandra.

Om det innebär att fartyget får en kursändring i och med undanmanövern ska det undvikas, om det är möjligt, att styra fartyget åt vänster om det andra fartyget. Detta gäller när det andra fartyget befinner sig framför vinkelrätt ut från båtsidan. Detta gäller däremot inte om fartyget hinner ikapp det andra fartyget. Då gäller bestämmelser om omkörning till sjöss. Det ska också så långt som möjligt undvikas att göra en manöver så att kursriktningen blir mot det andra fartyget om detta befinner sig vinkelrätt ut från båtsidan eller akter om vinkelrätt ut från båtsidan.

Om det inte är helt klart att risk för kollision föreligger ska fartyget minska farten så mycket som möjligt om denne hör en nödsignal som kommer framför fartyget så att kursen fortfarande kan hållas. Farten ska även sänkas så mycket som möjligt om en närsituation med ett annat fartyg är ofrånkomligt. Om omständigheterna kräver det ska fartyget stanna upp helt. Det är viktigt att fartyget framförs med högsta försiktighet tills det är helt klart att det inte längre finns någon risk för en kollision.

Bläddra bland juridiska artiklar