Företräde till sjöss


Eftersom det är många olika fartyg ute till sjöss är det nödvändigt att ha bestämmelser om hur de olika fartygen ska agera i olika situationer. Det finns huvudregler om att vissa fartyg har företräde framför andra fartyg som ska hålla undan för det andra fartyget. Det ska poängteras att särskilda bestämmelser gäller vid trånga farleder och passager, vid trafiksepareringssystem och vid upphinnande av ett annat fartyg, men dessa behandlas inte här.

Huvudregeln är att maskindrivna fartyg inte ska hindra andra fartygs passage om det andra fartyget är ett ej manöverfärdigt fartyg. Ett maskindrivet fartyg ska även hålla undan för ett annat fartyg som har begränsad manöverförmåga. Det fartyg som har lättast att manövrera ska alltså hålla undan för det fartyg som inte kan manövrera lätt. Detta är inte så konstigt eftersom ett mindre maskindrivet fartyg lätt kan ändra kurs och fart i förhållande till exempelvis oljetanken Jahre Viking som är över 450 meter lång, nästan 70 meter bred och väger över 500 000 ton. Ett maskindrivet fartyg ska även hålla undan för fiskefartyg som håller på att fiska och segelfartyg som går för segel och inte har igång någon motordrift. Detta innebär att en fritidssegelbåt har som huvudregel företräde framför ett motordrivet fartyg.

Ett segelfartyg ska däremot också hålla undan för ej manöverfärdiga fartyg eftersom trots att det kan vara svårt att manövrera med segel är det lättare för segelfartyget att manövrera än för ett fartyg som inte kan manövrera. Segelfartyg ska även hålla undan för fartyg med begränsad manöverförmåga och för fiskefartyg som håller på att fiska.

Ett fiskefartyg som håller på att fiska har företräde framför både maskindrivna fartyg och segelfartyg. Det finns däremot fartyg som även fiskefartyg ska hålla undan för. När ett fiskefartyg håller på att fiska ska det i den utsträckning det är möjligt hålla undan för fartyg som ej är manöverfärdiga. Fartyg med begränsad manöverförmåga ska också lämnas företräde framför ett fiskefartyg sysselsatt med fiske i den utsträckning detta är möjligt.

Maskindrivna fartyg, fiskefartyg som håller på med fiske och segelfartyg ska om de aktuella förhållandena gör det möjligt undvika att hindra fartyg som är begränsade av sitt djupgående från att passera säkert. Det djupgående fartyget ska visa att det är begränsat av sitt djupgående genom att förutom visa de fartygsljus som maskindrivna fartyg ska ha, även visa tre röda runtlysande ljus som är placerade lodrätt ovanför varandra på ett ställe där de andra fartygen kan se dem bäst.

Ett sjöflygplan som befinner sig på vattnet ska som huvudregel hålla undan åt alla andra fartyg och inte hindra deras passerande. Om det däremot föreligger risk för kollision mellan flygplanet som befinner sig på vattnet och ett annat fartyg ska sjöflygplanet följa de bestämmelser som gäller för fartyg vid risk för kollision. Även en WIG- farkost som lyfter, landar eller flyger nära ytan ska hålla undan för alla andra typer av fartyg och inte hindra deras passerande. En WIG- farkost är en speciell typ av farkost som har flera olika driftsätt, men dess huvudsakliga driftsätt är att flyga nära vattenytan genom att använda sig av yteffektens påverkan. När denna farkost framförs på ytan gäller samma bestämmelser för denne som gäller för maskindrivna fartyg.

Bläddra bland juridiska artiklar