Erga omnes


Erga omnes är en latinsk sentens och en rättslig princip som på svenska kan översättas till ”i förhållande till alla”. En rättighet som har karaktären av erga omnes kan göras gällande i förhållande till alla; det vill säga att alla har en skyldighet att respektera rättigheten och verka för att den följs. Detta kan skiljas från ett vanligt kontraktsförhållande, där rättigheterna och skyldigheterna i avtalet som regel inte gäller i förhållande till alla utan enbart i förhållande till avtalsparterna.

Erga omnes-regler används ofta i internationell rätt, där länderna åläggs en skyldighet att agera gentemot det internationella samfundet. Att en bestämmelse inom internationell rätt anses ha erga omnes-karaktär vittnar om att bestämmelsen är viktig och grundläggande. Alla inom det internationella samfundet har en skyldighet att garantera att bestämmelsen följs och påtala när ett land inte rättar sig efter en bestämmelse som har erga omnes-karaktär. Bestämmelser som har fått status som erga omnes är bland annat förbudet mot folkmord, sjöröveri, slaveri, tortyr och rasdiskriminering. Man har inom det internationella samfundet ansett att alla länder har ett intresse av att nämnda bestämmelser följs, bland annat för att bevara freden och skapa en trygg värld att leva i. Om ett land blir varse om att ett annat land begår folkmord exempelvis, så har detta land rätt att åtala eller på annat sätt ställa till svars det land som bryter mot bestämmelsen om förbud mot folkmord.

Vad gäller just folkmord är det i sammanhanget viktigt att kunna definiera termen, för att i största möjliga mån ha en enhetlig och effektiv tillämpning av erga omnes-bestämmelsen. Folkmord definieras som en gärning som begås med avsikten att förgöra en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp. Dessa gärningar kan bestå i att döda medlemmar av en folkgrupp, att tillfoga dess medlemmar svår fysisk eller psykisk skada eller att medvetet påtvinga medlemmar ur folkgruppen levnadsvillkor som är avsedda att helt eller delvis medföra dess undergång. Vidare kan gärningarna bestå i åtgärder som är avsedda att förhindra födslar inom folkgruppen eller med tvång överföra barn från en viss folkgrupp till en annan folkgrupp.

Bläddra bland juridiska artiklar