Bortfraktarens ersättningsskyldighet vid passagerar- och resgodstransport till sjöss


Om bortfraktaren anses vara ansvarig för personskada som inträffat under en transport av passagerare ska bortfraktaren ersätta denna skada. Bortfraktarens ersättningsskyldighet är dock begränsad så denne är inte skyldig att ersätta hur stora belopp som helst. Vid personskada är det maximala belopp som bortfraktaren behöver betala 175 000 särskilda dragningsrätter (SDR) per passagerare. Värdet på SDR beräknas av Internationella Valutafonden utifrån en korg av större valutor inom den internationella handeln. Bortfraktaren måste alltså ersätta personskador upp till detta belopp, men inte den del som eventuellt överstiger begränsningen. Denna gräns används även på det kapitaliserade värdet när ersättningen betalas ut som livränta.

Även när bortfraktaren är ansvarig för försening av passagerare eller skador på eller förlust av resgods ska denne ersätta denna skada. Det maximala belopp som bortfraktaren behöver betala på grund av förseningsskador för passagerare är 4 150 SDR per passagerare. Det högsta belopp bortfraktaren behöver betala för skada på eller förlust av handresgods är 1 800 SDR för varje passagerare. Det finns även begränsning på hur mycket bortfraktaren behöver ersätta ett fordon med som blivit skadat eller förlorats och även för resgods som är extra dyrbart som tagits emot för säker förvaring under transporten. Bortfraktarens ersättningsskyldighet ska inte överstiga 6 750 SDR per passagerare för dyrbarheter och 10 000 SDR för varje fordon. Annat resgods som inte nämnts specifikt är bortfraktarens ersättningsbegränsning 2 700 SDR per passagerare. Det ska poängteras att dessa begränsningar gäller för varje resa och inte inkluderar ränta och eventuella rättegångskostnader. Bortfraktaren kan däremot avtala om en ytterligare ersättningsskyldighet och därmed ett högre ersättningsbelopp.

Bortfraktaren har rätt att ta ut en självrisk av passageraren vid personskada, förseningsskador och på skador eller förlust av resgods. Denna självrisk dras av från det belopp som bortfraktaren är skyldig att betala. Det finns däremot en gräns för hur mycket bortfraktaren får kräva av passageraren som självrisk. Dessa gränser är:

• 150 SDR för varje fordon som har skadats,
• 20 SDR för förseningsskador av passagerare eller resgods, och
• 20 SDR för andra resgodsskador.

Det finns däremot undantag från bortfraktarens ersättningsbegränsning och avgift för självrisk. Om bortfraktaren har orsakat skadan med flit eller av grov vårdslöshet och förstod att skadan med stor sannolikhet skulle uppkomma gäller inte bestämmelserna ovan. Under dessa omständigheter ska bortfraktaren betala skadorna fullt ut, oberoende av vilken typ av skada det är fråga om. Bestämmelserna om ersättningsbegränsning för bortfraktaren gäller även om skadan som uppkommit inte följer av ett transportavtal, alltså vid utomobligatoriska förhållanden. Det är endast passageraren eller dennes rättsinnehavare som kan kräva bortfraktaren på ersättning för personskada eller förseningsskada.

Bläddra bland juridiska artiklar