Yttranden och muntlig handläggning


Vid ärendehantering kan det ibland vara så att myndigheten behöver begära in information som underlag för beslutsprövningen. Innan en myndighet gör detta måste den noga pröva behovet av en sådan åtgärd. Att inhämta information genom en remiss är viktigt både för myndigheten och för den enskilde individen, det kan vara avgörande för om ett ärende sköts korrekt eller ej. Detta är dock en behovsbaserad åtgärd som därmed måste prövas innan det rent praktiskt kan ske. Myndigheten måste alltså vara beredda att internt diskutera om denna åtgärd är nödvändig innan det görs. Självfallet kan detta tyckas vara relativt irrelevant, men om en sådan remiss är avgörande för ärendehantering och rentav kan innebära negativa konsekvenser för den enskilde individen, så är det viktigt att allt sköts korrekt.

Om ett beslutsunderlag inkommer som kan vara negativt för den enskilde individen och detta yttrande inte var nödvändigt för ärendets utgång så skall en prövning av behovet bedöma detta. Om ett yttrande behöver begäras in från flera håll, så skall detta ske samtidigt om inte annat föranleds av särskilda skäl. Anledningen till att det begärs in samtidigt är för att skapa en rättvis bild av processen samt att ett yttrande inte skall prägla hela hanteringen om fler kan inkomma senare. Därmed är det viktigt att i den mån flera yttrande begärs in av myndigheten, så skall detta ske samtidigt. Om det är nödvändigt, så skall det anges i myndighetens remiss i vilka avseende och inom vilken tidsram som myndigheten vill ha in ett yttrande. Detta kan vara viktigt i den mån tiden är en faktor för ärendehanteringen och då skall myndigheten alltså säkerställa att ett yttrande begärs in och där det meddelas vilken tidsram som gäller.

I förhållande till individen så finns det även regler som underlätter inlämningen av information som kan vara behövlig för ärendet. Vill en sökande, klagande eller annan part lämna uppgifter muntligt i ett ärende som avser myndighetsutövning mot någon enskild individ så skall denne få tillfälle till detta. Detta gäller dock endast om denna informationsinhämtning från enskilda kan ske med hänsyn till ärendehanterings gång, där tidsramar samt andra aspekter kan spela in. I övriga fall bestämmer myndigheten om handläggningen skall ske muntligen eller ej. Myndigheten skall låta individens bästa prägla sitt arbete. Därmed möjliggörs muntlig handläggning och informationsinhämtning i vissa ärenden. Det innebär att det särskilt tas i beaktning att en muntlig handläggning kan underlätta ärendehantering och hela förvaltningsprocessen, för enskilda individer. Detta har därmed fokus på individer som kan ha svårt för just skriftlig handläggning vid ärendehantering.

Myndigheten kan därmed begära in yttranden via remiss, men måste pröva behovet av detta väldigt noga. Om ett yttrande inte behövs för ärendehantering skall det inte heller begäras in, för att på så vis inte försvåra processen. Den enskilde individen erbjuds att begära ut eller inlämna information muntligen, som berör ärendet, om så kan göras med hänsyn till ärendehanteringens gång.

Bläddra bland juridiska artiklar